gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C AİLE YARDIMI ANAYASA MAHKEMESİ YOLUNDA

EĞİTİM-BİR-SEN, 4/C'li personelin de aile yardımı alması için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası başvurusunda bulunulması talebiyle Danıştay'a dava açtı.

17 Mart 2011 Perşembe 12:11
4/C Aile Yardımı Anayasa Mahkemesi Yolunda

EĞİTİM-BİR-SEN, 4/C'li personelin de aile yardımı alması için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası başvurusunda bulunulması talebiyle Danıştay'a dava açtı. Eğitim-Bir-Sen tarafından Danıştay'a açılan davada, hem Torba Kanundaki düzenlemenin hem de o kanun çerçevesinde yayınlanan genelgenin iptali istendi. 4 /C'lileri aile yardımı dışında bırakan Maliye Bakanlğı'nın 2 Mart 2011 tarihli genelgenin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini isteyen Eğitim-Bir-Sen, genelgenin dayanağının ise torba kanun olarak bilinen düzenleme olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 118. maddesiyle375sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 8'de sayılanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/Cmaddesi uyarınca istihdam edilen geçici personele yer verilmemesi yönünde yapılan eksik düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası başvurusunda bulunulması istemiyle Danıştay'da dava açan Eğitim-BirSen, dava konusu düzenlemenin nesnellikten uzak olup, hukuka ve insan haklarına aykırı olduğuna, başta Anayasa olmak üzere, 657 sayılı Kanun'a ve uluslararası sözleşmelere de açıkça aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekti. Dava dilekçesinde, Devlet Personel Dairesi'nin ve Maliye Bakanlğı'nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırlan içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre istihdam edilenlere aile yardımının ödenmemesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığı kaydedildi.  "4/C sözleşmeli personel ile kadrolu devlet memurlarının her ikisinin de üstlendikleri görevin kamu görevi olup, sorumlulukları da aynı olmasına rağmen, kadrolu devlet memuru olanlara, 657 sayılı Kanun'un yukarıda yer vermiş olduğumuz hükmünde aile yardımının ödeneceği belirtilmiş, aynı şekilde sözleşmeli personele de bu hak tanınmış fakat iptali istenen genelgede ve 6111 sayfa Kanun'da sayılanların dışındaki farklı gruplarda yer alan bu kamu görevlilerinden; hizmet akdiyle çalışan 4/C'li personele yer verilmeyerek eksik düzenleme yapûmıştır. Belirli süreli hizmet akdiyle çalışan sözleşmelilerin, birçok konuda idarenin tek taraflı iradesine bırakılmaları onların verimini azaltmakta ve hizmet kalitesini düşürmektedir. Dava konusu düzenleme nesnellikten uzak olup, hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Bu durum başta Anayasa olmak üzere, 657 sayfa Kanun'a ve uluslararası sözleşmelere de açkça aykırfak teşkil etmektedir. Bu nedenle iptal edilmelidir."

Milli Gazete

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET