gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞMA ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında sözleşmeli çalışan mühendis, sosyolog, mütercim, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı ve gelişimci, diyetisyen, hemşire, psikolog, sağlık memuru, öğretmenlerin hak ve yükümlülükleri hizmet sözleşmelerinde belirlenmiştir.

09 Ekim 2015 Cuma 09:56
AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞMA ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında sözleşmeli çalışan mühendis, sosyolog, mütercim, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı ve gelişimci, diyetisyen, hemşire, psikolog, sağlık memuru, öğretmenlerin hak ve yükümlülükleri hizmet sözleşmelerinde belirlenmiştir. Her hangi bir idari ve hukuki sorun halinde bu sözleşmede imzalanan hükümlere göre hareket edilmektedir.
  
1- Sözleşmeli personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder.

2- Sözleşmeli personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun izni olmadan açıklayamaz. İlgili, görevi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

3- Sözleşmeli personelin çalışma saat ve süreleri, Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ancak, ilgili o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.
4- Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt ücret ödenir. Ücret için tıklayınız. Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler ilgiliden doğrudan geri alınır.

5- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnamenin 4 ncü maddesinde yer alan hükümler kapsamında İlgili, görev yeri dışında görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, derecesine karşılık gelen Devlet memurları için 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.

6- Sözleşmeli personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.(6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnamenin 8 nci maddesinde sayılanlar hariç)

7- 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.
Sözleşmeli personele, 7/15754 sayılı Kararnamenin 10 ncu maddesi kapsamında hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

Sözleşmeli personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.
Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

8- a) İlgilinin sözleşmesi 7/15754 sayılı Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sona erer. Bu durum Kurumca ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.
b) İlgilinin, 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer.

9- Bu sözleşme, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 7/15754 sayılı Kararnamenin değişik 14 üncü maddesi uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan Kararname hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET