gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 657 4/B HİZMET SÖZLEŞMESİ

657 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelden, Ücretleri Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenecekler İçin

05 Aralık 2011 Pazartesi 19:50
Sağlık Bakanlığı 657 4/B Hizmet Sözleşmesi

                                                                    HİZMET SÖZLEŞMESİ

(657 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelden,  Ücretleri Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenecekler İçin)

Sağlık Bakanlığı adına hareket eden .................................................................  ile ................................................ unvanlı pozisyonda istihdam edilecek ............................................................ arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, .....................................................................,, "personel" deyimi ................................................. isimli sözleşmeli personeli tanımlamaktadır.

Madde 1- Personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı, mesleki ve etik kurallar ile ilkelere uymayı ve hasta haklarına saygı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın, emsali Devlet memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklara ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

Madde 2- Personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun izni olmadan açıklayamaz. Personel, sözleşmesi sona erdiğinde elinde bulunan Kuruma ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

            Madde 3- Personelin çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları ile aynıdır. Personel, gün içerisinde bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır ve normal çalışma sürelerini aşan bu sürelerin her 8 saati için bir gün izin kullanır. Personel, ilgili mevzuat kapsamında nöbet tutmakla yükümlüdür.  

Madde 4- Personele; pozisyon un­va­nı, bu unvana ilişkin eği­tim düzeyi ve Sağlık Bakanlığında aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dik­ka­te alınarak sözleşme süresince yapacağı hizmete karşılık her ay brüt (................................) TL ücret ödenir.

Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır. Ödemeleri yapılan ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Personele,  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi çerçevesinde aile yardımı ödeneği ödenir. İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.

Ayrıca personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılabilir. 

Madde 5- Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 6- Personel, sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. Ancak, personel;

a) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde,

b) Bakanlıkça düzenlenen sertifikalı eğitim programları için en fazla bir defa ve üç ayı geçmemek üzere,

c) İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen mesleki eğitim çalışmaları için bir ayı geçmemek üzere,

ç) Sözleşmeli aile sağlığı elemanı bulunmayan ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre memuriyet mahalli içinde sayılan aile hekimliği birimlerinde çalıştırılmak üzere,

d) Mesleki eğitim mahiyetinde sayılabilecek kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinlikler için on günü geçmemek üzere,

pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir. Bakanlıktan izin alınmak kaydıyla (c) bendinde belirtilen süre bir ay daha uzatılabilir.

Personel, (a) ve (d) bentlerinde belirtilen durumların varlığında ve bu bentlerde belirtilen sürelerin aşılmaması kaydıyla veya hac organizasyonu kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere yurtdışında geçici olarak görevlendirilebilir.

Bakanlıkça düzenlenen sertifikalı eğitim programına katılan personel, eğitim süresinin iki katı süreyle Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinde eğitim aldığı alanda çalışmak zorundadır. Bu süreyi tamamlamadan hizmet sözleşmesini fesheden personel, katıldığı eğitim programı için yapılan harcama tutarından kendisiyle ilgili kısmı, kurumuna geri ödemekle yükümlüdür.

Personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri,  unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.

Madde 7- Personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Madde 8- Personelin izin hakları;

                a) Yıllık İzin: 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek sureti ile geçen hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullandırılır.

b) Hastalık İzni: Bu iznin kullandırılmasında, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesi hükümleri esas alınır.

c) Mazeret İzni: Personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

ç) Doğum İzni: Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

d) Süt İzni: Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

e) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

                Madde 9- Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

b) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

c) Personelin, yapılan soruşturma sonucunda 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara veya bu sözleşmede belirtilen koşullara uymaması nedeniyle yazılı olarak uyarılmasına rağmen, anılan Esaslara veya söz konusu koşullara uymama halini tekrarladığının yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilmesi,

ç) Hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

durumlarında kurumlarınca tebligat yapılarak, tebligatta belirtilen tarih itibariyle sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; bir ay önceden haber vermek kaydıyla veya Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi kendi isteği ile tek taraflı feshedebilir.

5510 sayılı Kanun gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri veya malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması, toptan ödeme yapılması, 65 yaşını doldurması veya ölümü hallerinde personelin sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulur. Bu personel, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yeniden hizmete alınır.

Madde 10- Personel, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3 üncü maddesinde belirtilen karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti hariç olmak üzere, sözleşme yaptığı Kurum dışında görev yapma talebinde bulunamaz.

Kurumun, nitelik değiştirmesi, başka bir kurumla birleştirilmesi, kapatılması veya çalıştığı kurumda sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan başka bir Kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak kurumun vizeli boş pozisyonunun olması, çalıştığı Kurum amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum amirinin uygun görüşü, İl Sağlık Müdürlüğü’nün teklifi ve Bakanlığın izni gerekmektedir.

Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra durum Bakanlığa bildirilir. Bu durumda personel, 24 saat içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır. Personel ile yeni Kurumunda yapılacak sözleşme, eski sözleşmesinin devamı niteliğinde kabul edilir.

Madde 11-  Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ............................... Mahkemelerince çözümlenir.

Madde 12- İşbu sözleşme .................. tarihinden ................. tarihine kadar geçerlidir.

Madde 13- Bu sözleşme, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET