gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS, UZMAN VE TABİP ALIM İLANI

Sivil Havacılık Genel MüdUriüğtmce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

30 Kasım 2010 Salı 20:18

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR :

1. ÖSYM tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların KPSSP3 puan türünden 65 (Altmışbeş) ve özerinde puan almış olmak (Tabip unvanına başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun def îşifc 4g inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3. Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel hali bulunmamak.

4. Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az. (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. ( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte ve yüksekokul mezunu olanlar, yüksek öğrenimi sırasında hazırlık sınıfı okumuş olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mas ter veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde "Test of Englîsh as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) "International Bnglish Language Testing System" (IELTS) sınavından en a» 6 puan alanlar, KPSS sınavımla yabancı dil bölümünden soru sayısının en az %60'ım (36 soru) doğru cevaplayanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

Başvuracak adayların durumunun; 10 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5917 sayılı torba Kanun ile değişen 657 sayılı Kamınım 4. maddesinin (B> bendine eklenen yeni "Bu şekilde istihdam edilenler» hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri İmlinde, fesih tarihinden itibaren bîr yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyon!arında istihdam edilemezler/' hükme uygun olması.

B- ÖZEL ŞARTLAR :

1-2-3-MÜHENDİS Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

1-2-3.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler île denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin ; Uçak, Havacılık, Uzay, Makine, Endüstri. Elektronik, Harita Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

1-2-3.2 Havacılık sektöründe tecrübeye sahip olmak (Hava araç bakım kuruluşları. Havayolu işletmeleri. Yer hizmetleri „ Havaalanı vb.) ve Havacılık sektörü ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak.

4- MÜHENDİS Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar ;

4.1 Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

4.2 En az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

5- UZMAN (Hasın-Yayın) Olarak Alınacak Personelde A ranacak Şartlar :

5.1 Üniversitelerin İletişim Fakülteleri Gazetecilik bölümünden mezun olmak.

5.2 En az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

6. UZMAN (Halkla İlişkİler)0tarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

6.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren İletişim Fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurula tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin Halkla İlişkiler veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun olmak.

7. UZMAN (Arama - Kurtarma)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar

7.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.

7.2 Havacılık konuşanda en az 3 (Üç) yıl tecrübeye sahip olmak veya Arama Kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak.

UZMAN (Kaza- Kırım)Olamk Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

8.1 Havacılık konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak veya Kaza- Kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya Uçakl Havacılık Mühendisi veya Teknisyen veya Haya Trafik Kontrolörü olmak veya Teknik Eğitim veren fakülte veya yüksekokulların makine bölümünden mezun olmak.

9.T A fil P Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

9.1 En az 5 (beş) yıllık pratik tecrübeye salıîp olmak.

9.2 Hava Fizyolojik tebabet eğitimi almış olmak tercih sebebidir'. (Haftada 5 gün , günde 8 saat çalışmak kaydıyla)

C -İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğünden alınacak veya h tip; S h g n^gövjtv' web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak "İş Talep Formu".

2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (yabancı okullar için denklik belgesi Örneği),

3. KPSS sınav sonuç lıelgesi.

4. İki adet vesikalık fotoğraf.

5. Başvurulan unvanın özel şartlar bölümünde istenen Özellikleri (İngilizce dilbilgisi. Mesleki tecrübe süreleri vb.) kanttlayıcı belgeler.

6. Genel şartlar bölümünün 5. maddesindeki hükme uygun olunduğunu gösterir beyan dilekçesi.

7. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf okluğunu gösterir belge.

S. Kurumun vveb sitesindeki (http://www.shgm.gov.tr )adresinde yer alan iş talep formu ekindeki ''özgeçmiş" örneğine göre doldurulmuş, adayların özgeçmişlerini içeren belge.

Adaylar îstenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir.

D -BAŞVURU

1. Başvurular yalntz bir unvan için en geç 16.12.2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 £mek Çankaya/ANKARA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta île yapabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınnıayacaktır.

2, Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

E- BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME

1. Başvuru bitimi tarihînden itibaren başvuru yapan adayların, KPSS3 puanı esas alınarak her unvan için ayrı ayrı ,en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre .ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bîr yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel, pozisyonlarında istihdam edilemezler."hükmü gereğince; hükme: aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirmeleri iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir 13u durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F- TEBLİGAT

1. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde (http://www.shgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bit bildirimde bulunulmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET