gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE PERSONEL ADAYLARI SORUŞTURMADAN GEÇECEK

Memur ve geçici personelden sonra sözleşmeli personel ve sözleşmeli personel adayları güvenlik soruşturmasından geçecek

23 Mart 2017 Perşembe 11:53
Sözleşmeli Personel ve Personel Adayları Soruşturmadan Geçecek

22 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan BKK ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı.

Düzenleme ile 3 değişiklik yapıldı. Değişiklikler şu şekildedir:

1- Sözleşmeli personel işe başlatılmadan önce güvenlik soruşturmasından geçirilecek

2- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, bu örgütlerin propagandasını yapan sözleşmeli personelin görevine son verilecek.

3- Yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan ikramiyelerine ek olarak "Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler" de ödenebilecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Karar Sayısı : 2017/9949

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/2/2017 tarihli ve 1563 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre. Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE I- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır."

MADDE 2- Aynı Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullan taşımaları gereklidir."

MADDE 3- Aynı Esaslann ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklannı bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,"

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Esaslan Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET