gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DAMGA VERGİSİ KALKMADI MI?

Sözleşmeli personelin damga vergisi kalkmadı mı?

08 Ocak 2011 Cumartesi 11:51
Sözleşmeli personelin damga vergisi kalkmadı mı?

Plan ve Bütçe Komisyonunca da kabul edilen, 29/11/2010 tarihli ve 1/971 sıra numaralı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının" (torba Kanunun) 70. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 70- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.

Söz konusu tasarının yürürlüğe ilişkin 128. maddesinde ise "c) 51 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddesi ile 70 inci maddesi 1/1/2011 tarihinde," hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki maddelerin, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşması halinde, kanun hükmü 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, sözleşmeli personelden ( sözleşmeli öğretmenler dahil) alınan damga verileri geri ödenecektir
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET