gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİLER AMAN DİKKAT!

Sözleşmelilerden memur olmak isteyenler, 4 Temmuz 2011 tarihine kadar, doğum, askerlik ve ücretsiz izin nedeniyle ayrılanlar ise 1 ay içinde yazılı olarak başvuracak. Maliye Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesini öngören 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Tebliğinin ardından, Uygulama Rehberi hazırladı.

23 Haziran 2011 Perşembe 10:49
Sözleşmeliler aman dikkat!

MEMUR Olmak isteyen çalışan sözleşmeliler, 4 Temmuz 2011 tarihine kadar kurumlarına yazılı olarak başvuracak. Memuriyette derece ve kademe belirlemesinde, sözleşmelilerin eski hizmet süreleri dikkate alınacak. Sözleşmelilerin memur kadrolanna nasıl atanacakları ile mali ve sosyal hakları konusunda ayrıntılı açıklamalarınyer aldığı rehbere göre: Uygulamadan, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 Sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin B fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca usulüne uygun vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında olanlar yararlanacak.

Kimler yararlanamayacak? 

Uygulamadan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca, yurt dışı teşkilatı için vizelenmiş sözleşmeli personelpozisyonlannda istihdam edilenler, ayın veya haftamn bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar, sözleşmeli personel alımı için sınav ve yerleştirme işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşme yapılarak fiilen göreve başlamamış olanlar ile 4 Haziran 2011 tarihinden sonra yeni alınacak sözleşmeli personel, uygulamadan faydalanamayacak. Mali ve sosyal haklar . Memur kadrolanna atanan personel atandıkları kadronun mali ve sosyal haklanna göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. . Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak. 

Kapsamdaki sözleşmeli personelin atama işlemlerinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş sayılan kadrolar unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek,iptal edilmiş sayılan pozisyonlar ise kurumu, teşkilatı-birimi, pozisyon unvanı ve adedi belirtilmek suretiyle "Pozisyon iptal ve kadro ihdas listesi" düzenlenerek 2 Ekim 2011 tarihine kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek. Atamalar nasıl yapılacak? . Memur Kadrolarma Atama Usulü: Kapsama dahil sözleşmeli personelden 4 Haziran 2011 tarihinde çalışmakta olanlar, 4 Temmuz 2011 tarihi mesai bitimine kadar, 4 Haziran öncesi askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle bu görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da, yeniden hizmete almdıklan tarihten itibaren 30 gün içinde, memur kadrolarma atanmak için kurumlarına yazılı olarak başvuracak, . 4 Haziran 2011 tarihi itibarıyla 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar da, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın 4 Temmuz 2011 mesai bitimine kadar atama için kurumlarına yazılı başvuruda bulunacak. . Kapsama dahil sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, Uygulama Tebliğinde 1 ve 2 sayılı lisede yer alan sözleşmelipersonelpozisy on unvanlanna karşılık gelen memur kadrolanna, 4 Haziran 2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde atanacak.

Bursa Gerçek

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET