gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TKGM KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİLERİN HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI

Ekli "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Kadro Karşılığı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 14/1/2011 tarihli ve 349 sayılı yazısı üzerine, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28 Nisan 2011 Perşembe 01:04
TKGM Kadro Karşılığı Sözleşmelilerin Hizmet Sözleşmesi Esasları

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KADRO KARŞILIĞI
ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA
HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI
             Amaç
             MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin hizmet şartları, vasıfları, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 (1) Bu Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde; 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasına göre, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Tapu ve Kadastro Uzmanı ve Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsar.
             Hukuki dayanak
             MADDE 3 (1) Bu Esaslar, 6083 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Sözleşmeli personelde aranacak şartlar
             MADDE 4 (1) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edileceklerden;
             a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ile Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci ve 68 inci maddeleri ile 6083 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan şartları birlikte taşımaları,
             b) Tapu ve Kadastro Uzmanı ve Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin, 6083 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki şartları taşımaları,
             gerekir.
             Sözleşmenin şekli ve süresi
             MADDE 5 (1) Bu Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılacak sözleşmeler yazılı olup, bütçe yılı itibarıyla bir yıllık düzenlenir.
             Sözleşmenin sona ermesi
             MADDE 6 (1) Sözleşmeler, kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılanların çekilme taleplerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kabulü; istek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden birine dayanılarak emekliye ayrılma; sözleşmeli personel alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi ve 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi veya ölüm hâllerinde sona erer.
             (2) Taraflar sözleşmenin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartı ile sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilirler, aksi takdirde sözleşme süresi aynışartlarla bir bütçe yılı uzatılmış sayılır.
             (3) İdare, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.
             Çalışma saatleri
             MADDE 7 (1) Sözleşmeli personel hakkında Devlet memurları için tespit edilen çalışma saatleri ve süreleri aynen uygulanır.
             (2) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda sözleşmeli personel, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmî tatillerde de çalıştırılabilir. Bu çalışma için ayrıca ücret ödenmez.
             Ücret ve diğer malî haklar
             MADDE 8 (1) 4 üncü maddeye göre istihdam edilen sözleşmeli personelin aylık ücretleri, ilgililerin sözleşmelerinde öngörülen görev unvanları dikkate alınarak, aşağıdaki taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Genel Müdür onayı ile tespit edilir.
 
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
GÖREV UNVANI
EN AZ
(BRÜT TL)
EN ÇOK
(BRÜT TL)
Genel Müdür
2.475
2.675
Genel Müdür Yardımcısı,
Teftiş Kurulu Başkanı,
I. Hukuk Müşaviri
1.790
2.575
Daire Başkanı
1.690
2.360
Hukuk Müşaviri
1.675
2.305
Tapu ve Kadastro Uzmanı
Kadro Derecesi 1
1.650
2.200
Kadro Derecesi 2
1.600
2.150
Kadro Derecesi 3
1.550
2.100
Kadro Derecesi 4
1.500
2.050
Kadro Derecesi 5
1.450
2.000
Kadro Derecesi 6
1.400
1.950
Kadro Derecesi 7
1.350
1.900
Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı
1.300
1.650
 
             (2) Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum ve ölüm yardımlarıödenekleri verilir.
             (3) Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve senelik izin süreleri dâhil Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılıçalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.
             (4) Aylık ücretler peşin olarak ve her ay başında ödenir. Emeklilik ve ölüm hâlleri hariç, ay sonundan önce ayrılmalarda, kalan günlere ait ikramiye ve ücret tutarı re'sen geri alınır.
             Yurt içi ve yurt dışı yollukları
             MADDE 9 (1) Yurt içi ve yurt dışında geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli personele ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.
             Sözleşme masrafları
             MADDE 10 (1) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği damga vergisi sözleşmeli personel tarafından ödenir.
             İzinler
             MADDE 11 (1) Sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmet süreleri toplamı 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün izin verilir.
             Diğer hükümler
             MADDE 12 (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hususlarda 6083 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.
             Değiştirilen hükümler
             MADDE 13 (1) 6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (1) sayılı listenin 6 ncı sırasında yer alan "3045 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi" ibaresi, "6083 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi" olarak değiştirilmiştir.
             Yürürlükten kaldırılan hükümler
             MADDE 14 (1) 3/5/1990 tarihli ve 90/434 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 15 (1) Bu Esaslar, 10/12/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 16 (1) Bu Esasları Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET