gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

13 HAZİRAN TARİHLİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI

13 Haziran 2015 Tarihinde Yapılacak “Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı” Uygulama Talimatı

14 Şubat 2015 Cumartesi 20:45
13 HAZİRAN TARİHLİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI

Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.
Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.
1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik  hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin Bakanlığımız ilgili il müdürlüklerine  24 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.
-     Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
-     Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)
-     T.C. Kimlik Numarası
-     2 adet vesikalık fotoğraf
2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
3- 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adaylar, 60 TL (Altmış TL) sınav ücretini, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında yatıracaklardır.
SINAV BAŞVURUSU
4-  Sınav  ücretini  yatıran  her  aday,  sınava  girişe  esas  başvurusunu,  04/05/2015  -  15/05/2015
tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır.
www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak başvuru sisteminde aşağıdaki bölümler bulunacaktır.
T.C Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Unvanı
Mezun Olduğu Okul
Bölümü
Diploma Tarihi
Diploma No
Başvuru Yaptığı İl
a) 24 Nisan 2015 tarihine  kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların, 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır.
b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru
ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.
c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya süresi içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacaktır. Bu durumdaki aday/adaylar sınava alınmayacaklardır.
ç) Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edilecektir. Başvuru bilgilerinde eksiklik ve yanlışlık olan adayların, Sınav Giriş Belgeleri Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından onaylanmayacaktır. Bu durumda olan adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE ONAYLANMASI
5-  Adayların  sınava  girecekleri  yerleri,  sınavın  yapılacağı  bina  ve  salonları  belirten  Sınav  Giriş
Belgeleri, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
Adaylar;  25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgelerini, www.meb.gov.tr internet adresinden   alıp,   fotoğraf   yapıştırarak   yine   aynı   tarihler   arasında   başvuruda   bulundukları   ilin Bakanlığımız il müdürlüğüne veya GKGM'ye başvurarak onaylatacaklardır.
Sınav Giriş Belgelerini, GKGM'ye onaylatacak adaylar, onay aşamasında sınav başvurusunda istenilen  bilgilerin  kontrol  edilmesi  için  gerekli  belgeleri  (nufüs  cüzdanı,  fotoğraf,  diploma  v.b) yanında bulunduracaklardır.
SINAV UYGULAMASI
6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM  tarafından tedbir alınmasını gerektirecek  herhangi  bir  engel  durumuna  sahip  olan  aday/adaylar  var  ise,  adaya  ait  sağlık  kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından "özür durumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.
7- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.
8- Sınav, 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
9- Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. GTHB-GKGM ve GTHB İl Müdürlüklerince onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adaylar da sınava alınmayacaklardır.
10- Sınav soru ve cevap anahtarı  16/06/2015 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr
internet adresinde yayınlanacaktır.
DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR
11-  Adaylar,  sınav  sonuçlarını   27/07/2015  tarihinden  sonra  www.meb.gov.tr  internet  adresinden
öğrenebileceklerdir.
12-   Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr  internet  adresinde  yayımlanmasından  itibaren    en   geç   3   ( üç)   i ş   günü   içerisinde  GKGM'ne yapabileceklerdir. GKGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren   en  geç  10  (on)   gün  içerisinde   GKGM'ne  yapılacaktır.  GKGM'ne  bu  itirazları  ÖDSGM'ne  gönderecektir.  ÖDSGM  bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM'ne bildirecektir. GKGM'ne gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.
Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
13-  Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
SINAV TAKVİMİ VE SINAV UYGULAMASI SÜRECİNDE İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için sınava girecek adaylar,  24 Nisan   2015   tarihine   kadar   aşağıda   belirtilen   bilgi   ve   belgelerle   Müdürlüğünüze   müracaat edeceklerdir.
-     Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onaylı sureti,
-     Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)
-     T.C. Kimlik Numarası
-     2 adet vesikalık fotoğraf
2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusunun  27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı adaylara duyurulacaktır.
3- Müdürlüğünüzce başvuruları kabul edilen adayların Adı Soyadı ve Unvanı bilgilerini içeren listeyi, excell formatında büyük harflerle olmak üzere, her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde  hasanyilmaz.dursun@tarim.gov.tr  ve  osman.ari@tarim.gov.tr     adreslerine  elektronik ortamda ve yazı ile  30 Nisan 2015 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.
4- Müdürlüğünüzce başvurusu kabul edilen adayların; 60 TL ( Altmış TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı  Destek Hizmetleri  Genel Müdürlüğüne  bağlı  Döner  Sermaye  İşletmesinin  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında yatırmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.
5- Sınav ücretini yatıran her adayın,  04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresine girmek suretiyle sınav başvurusunu yapacağı hususu adaylara duyurulacaktır.
Ayrıca;
a) 24 Nisan 2015 tarihine kadar Müdürlüklerinize gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların, 04/05/2015  -  15/05/2015  tarihleri  arasında  www.meb.gov.tr  adresinden  yapacakları  başvurunun, sınava girişe esas başvurunun olacağı,
b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmelerinin gerektiği,
c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya başvurusunu süresi içerisinde yapmaması durumunda, tüm sorumluluğun adayda olacağı ve bu durumdaki aday/adayların sınava alınmayacağı,
ç) Adaylar tarafından başvuru sırasında girilen bilgilerin, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Müdürlüğünüz tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edileceği, başvuru bilgilerinde eksik ve hata olan adayların Sınav Giriş Belgelerinin Müdürlüğünüz tarafından onaylanmayacağı, bu durumda olan adayların sınava girmelerinin mümkün olmayacağı, adaylara duyurulacaktır.
6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı  örneğinin  herhangi  birini  bir  nüsha  halinde    Müdürlüğünüze  teslim  etmesi,  aday  tarafından elektronik başvuru ekranından 'özür durumu' ve 'almak istediği hizmet' ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi  gerektiği  adaylara  duyurulacaktır.  Beyan  edilen  özür  durumunun  doğruluğundan  başvuru yapan adayın, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurumun sorumlu olacağı adaylara duyurulacaktır.
7- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten sınav giriş belgesinin, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı ve ayrıca 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesinin adaylar tarafından www.meb.gov.tr internet adresinden alınacağı ve fotoğraf yapıştırılarak GTHB-GKGM veya GTHB İl Müdürlüklerine onaylatılması hususu adaylara duyurulacaktır.
8- Sınav giriş belgesini www.meb.gov.tr   adresinden alan adayların, sınav giriş belgelerini onaylatmaları için  25/05/2015 - 05/06/2015  tarihleri arasında Müdürlüğünüze başvurmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.
 9-  Söz konusu Sınav Giriş Belgelerine adayın fotoğrafı yapıştırılacak ve Müdürlüğünüzce onaylanarak adaya teslim edilecektir.
 Müdürlüğünüzce Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında, adayların  başvuru evrakları ile adayların başvuru aşamasında girdikleri bilgiler kontrol edilecek, başvuru bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav Giriş Belgeleri onaylanmayacak ve bu durumdaki adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.
9- Adayların sınava girerken; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerektiği hususu adaylara duyurulacaktır.
10- GTHB-GKGM ve Müdürlüğünüzce onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adayların sınava alınmayacağı adaylara duyurulacaktır.
11- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr  internet  adresinde  yayımlanmasından  itibaren    en   geç   3   (üç)   iş   günü   içerisinde  GKGM'ne  yapabilecekleri  ve  GKGM'ne  gelen  evrak  kayıt  tarihinin  geçerli  olacağı   adaylara duyurulacaktır.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren   en  geç  10  ( on)   gün  içerisinde    GKGM'ne   yapılacağı   adaylara   duyurulacaktır.   GKGM,   bu   itirazları    ÖDSGM'ne göndereceği,  ÖDSGM'nin  bu  itirazları  10  (on) gün  içerisinde  inceleyip  sonuçlandırarak  GKGM'ne bildireceği, ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt tarihinin geçerli olacağı adaylara duyurulacaktır.
Adayların, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye  İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacakları duyurulacaktır. Ayrıca süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazların dikkate alınmayacağı ile itirazlara ilişkin yukarıda belirtilen hususlar adaylara duyurulacaktır.

12-  Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı adaylara duyurulacaktır.​

kamudanhaberler,14.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET