gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEKNİKERLER NE İSTİYOR

Kamu Sen'i ziyaretleri sırasında Teknikerler isteklerini dosya halinde sundular. Dosya detayı...

02 Şubat 2012 Perşembe 14:13

 TEKNİKERLER BİRLİĞİ’NİN

MEMURLAR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN

TALEP VE BEKLENTİLERİ

 

 

1 – Muhtelif zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Şehircilik Ve Çevre Bakanlığı (Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı) tarafından bazı branşlarda (Öğretmen, İlahiyat, Polis, Hemşire, Ebe vs..) ön lisans mezunu çalışanlarına alanlarında sınavsız olarak Bakanlık –Y.Ö.K. Protokolü ile lisans tamamlama uygulamaları yapılmıştır. (EK – 1)

 

Meslek Yüksek Okulu mezunlarından Kamuda görev yapanların mesleki branş alanlarında, Bakanlık –Y.Ö.K. Protokolü ile lisans tamamlamalarına imkan sağlanması,

 

2 – Teknikerlerin Kamuya istihdamı konusunda fakülte ve ortaöğretim mezunu personel istihdamına göre daha geri konumda bulunmaktadır.

 

Teknikerlerin tüm branşlarda Kamuda İstihdamı konusunda duyarlılık gösterilmesi talebimizdir.

 

3 – 3795 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde hükme bağlanan “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK” Yönetmeliği 19 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı görevi olmasına rağmen yayımlanmamıştır. (EK – 2)

 

Yönetmelik yayımlanması talebi dile getirildiğinde 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4702 Sayılı Kanun çerçevesinde 7 Ekim 2006 tarih ve 26312 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5544 kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Meslek Yüksek Okulu mezunu teknikerlerin ihtisas alanlarına uygun olarak  “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK”larının belirleneceği dile getirilmektedir.

 

Özellikle 3795 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi 2. paragrafında hükme bağlanan “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK” Yönetmeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu güne değin ne tür çalışmalar gerçekleştirdiğinin tüm merhaleleri ile açıklaması yerinde olur. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kurulduğu 2006 yılından bu güne kadar görevi olmasına rağmen teknikerler için neden “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK” belirlemediği konusunda açıklama getirmesi bizler için büyük önem arzetmektedir.

 

4 – Devlet Personel Başkanlığı’nın “DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarihi: 99/12647 - 15.3.1999” tarih öncesi ön lisans mezunlarının yükselmelerinde herhangi bir kısıt getirmemesine karşın,Kamu kurumlarında Görevde Yükselme Sınavlarında kurum personel yönetmelikleri ile ön lisans mezunlarının en fazla şefliğe ya da müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmelerine imkan verilmektedir. Ön lisans mezunları aleyhine yürütülen uygulamalara son verilmelidir.

 

 

 

5 – Kamuda çalışırken bir üst öğrenim mezunu olanlara Unvan değişikliği sınav şartı getirilmekte, bazı kurumlar unvan değişikliği sınavını uzun yıllar geçmesine rağmen yapmamakta, çalışan memur mağdur olmaktadır.

 

Olası mağduriyetlerin giderilmesi ve önlenmesi adına, Kamuda Unvan değişikliği sınavına son verilmesi, ya da süresi içerisinde bu sınavların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

6 – Memuriyet kadrosundan işçi kadrosuna, İşçi kadrosundan memur kadrosuna geçme hususunda yoğun talepler almaktayız.

 

Kamuda çalışan personelin “Memuriyet kadrosundan işçi kadrosuna, İşçi kadrosundan memur kadrosuna” geçme isteğinin dikkate alınarak, personelin çalışma hayatı boyunca bir kez olmak üzere çalışma statüsünü belirlemesine imkan tanınması,

 

7 – Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler Ücret Grubu 1’de yer alan teknikerler için “EK ÖDEME” oranı haksızlık içermektedir.

 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonların 2011 yılı ücretlerini belirleyen 2011/T-20 sayılı YPK kararı ile tekniker unvanında görev yapan Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler 
Ücret Grubu 1 olmasına rağmen, “Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler Ücret Grubu 4 de yer alan Sağlık Teknisyen Yardımcısının da gerisinde bırakılmıştır.

 

Teknikerlere , “Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler, Ücret Grubu 1 için ödenen “EK ÖDEME” oranının ödenmesi doğru bir uygulama olacaktır.  

 

8 – Eşit işe eşit ücret, Ek tazminat, Ek Ödeme vs.. konularında teknikerler orta öğretim düzeyli teknisyenler ile aynı uygulamaya tabii tutularak mağduriyetlerine sebebiyet verilmiştir.

 

İlgi:  (a) 24  Şubat 2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8501 karar sayılı “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli karar ve eki cetvellerin yürürlüğe konulması” konulu Bakanlar Kurulu Kararı.


 (b) Maliye Bakanlığının 10/04/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17/04/2006 tarihinde 2006/10344 karar sayısı ile kararlaştırılarak 05 Mayıs 2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararı


 (c) 02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi amacıyla bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ” konulu Kanun Hükmünde Kararname


 (d) Maliye Bakanlığının 30/12/2011 tarihli ve 20270 sayılı yazısı üzerine,375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 03/01/2012 tarihinde 2012/2665 karar sayısı ile kararlaştırılarak 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Yapılması” konulu Bakanlar Kurulu Kararı


1.Teknik Hizmetler sınıfında çalışan “tekniker” ünvanlı Devlet Memurlarının tazminat oranları İlgi (b) ve (c) deki cetveller esas alınarak hesaplanmaktadır.


2.İlgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı incelendiğinde;yapılan düzenleme ile,1-4.dereceden aylık alan tekniker ile teknisyen arasındaki far 36 puan iken, mühendis ile tekniker ararsındaki fark ise 60 puana çıkarılarak aradaki fark dengesi teknikerler aleyhine bozulmuştur.


3.İlgi (c) Kanun Hükmünde Kararname de yer alan ek ödeme tablosu incelendiğinde; “Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personel” başlığı altında bulunan 1-2. dereceden aylık alan tekniker ile teknisyen arasında puan farkı bulunmaz iken, mühendis ile tekniker arasındaki fark ise 40 puana çıkarılarak aradaki fark dengesi yine teknikerler aleyhine bozulmuştur.


Ancak; ilgi(d) Bakanlar Kurulu Kararında yer alan cetvel incelendiğinde Mühendis(Lisans), Tekniker(Ön Lisans), Teknisyen (Lise) ayrımının yapıldığı görülmektedir.


4.Teknikerlerin, liseden sonra en az iki yıl süreli örgün eğitim veren üniversitelerin ön lisans yükseköğrenim teknik programları mezunu, teknisyenlerin ise lise dengi okul mezunu olmaları, Teknikerlerin görev ve sorumluluk açısından mühendis ile teknisyen arasında bir konumda bulunmaları göz önünde bulundurularak,ilgi (b) Bakanlar Kurulu kararı ve ilgi (c) Kanun hükmünde Kararname ile teknikerler aleyhine bozulan dengenin yeniden tesisi için ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararındaki oranlardaki denge dikkate alınarak;


            a. İlgi (b) de belirtilen puan seviyesinin 1-4.derece için 125,diğer derecelerden aylık alanlar için 118 olarak,


            b. İlgi (c) de belirtilen puan seviyesinin 1-2. derece için 130, 3-4. derece için 120, 5-7. derece için 110 ve diğer derecelerden aylık alanlar için de 105 olarak belirlenmesi durumunda teknikerler aleyhine oluşan hak kaybının giderileceğini mütalaa etmekteyiz.

 

 

 

 

 


9 – Teknikerler Devlet Memurları Kanunu Teknik Hizmetler Sınıfında yer almaktadır. Özlük haklarının güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.  

 

TEKNİKERLERİN MEVCUT TEKNİK HİZMETLER SINIFI ÖZLÜK HAKLARI

 

 

UNVAN

İŞ GÜÇLÜĞÜ

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

DERECE

EK GÖSTERGE

EMEKLİLİKTE MAAŞ VE İKRAMİYE BAĞLANMA ORANLARI

 

 

T

E

K

N

İ

K

E

R

 

 

 

5 YILA KADAR HİZMETİ OLANLAR

650

 

 

975

 

1 – 4 DERECE

1

2200

EK GÖSTERGESİ 2200 – 3600 ARASINDA OLANLARA (3600 HARİÇ)

 

2

1600

 

3

1500

 

4

1100

 

5 YIL VE DAHA FAZLA HİZMETİ OLANLAR

650

 

 

 

1400

 

DİĞER DERECELER

5

 

 

6

 

7

 

MAAŞ

İKRAMİYE

 

8

 

% 70

 

% 50

 

9

 

10

 

 

 

Teknikerlerin Emeklilik maaş bağlanma oranları % 110, İkramiye bağlanma oranı % 80 olmalıdır.

 

10 – Devlet Memurları Kanunu 4/C statüsünde görev yapan diğer personel gibi tekniker meslektaşlarımız da yoğun mağduriyet yaşamaktadır, bir kısmına memuriyet, bir kısmına işçi bir kısmına ise farklı statüde çalışma koşulu dayatılmaktadır. Bu tür uygulamanın sıkıntıda olan 4/C’li personelin memuriyet kadrosuna atanması ile mutlu edileceği aşikardır.

 

4 / C’li personel için memuriyet uygulamasına geçilmesi yolunda idari ve hukuki çalışmalar yapılması yerinde olacaktır.

kamu girmek

Nazım Kıran
03 Kasım 2014 Pazartesi 08:26

bende kamu girmek istiyorum kpss girdim ve 60 aldım ne yapmam gerekiyo bi yardımcı olurmusunuz tesekkürler

1 Beğendim
1 Beğenmedim
 
Yanıtla

TEKNİKERLERİN SORUNLARI

Aligül Alaçayır
20 Haziran 2014 Cuma 01:42

Altmışlı yetmişli yıllarda teknikerlerin özlük hakları ebe,hemşire,polis ve diğer bazı mesleklerden aşağıda değildi.Yıllar içinde haklarımız ileri gideceğine geriledi.yukarıda adı geçen mesleklere sınavsız lisans hakkı getirildi buna mukabil teknikerler mağdur edildi.Kim ne zaman bizlere de sahip çıkacak.mağduriyetimizi ortadan kaldıracak.yaşam sevincimizi karartmayacak.yıllardır bekliyoruz bir cevap bulamıyoruz.Derneğimiz var onlar da gerekirse hukuk yollarını deneyebilirler ama onu daypmıyorla

18 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET