gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C LİLERİN 2011 YİYECEK YARDIMI DUYURULDU

2011 Yılında 657 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) Bendi Uyarınca Çalıştırılacak Personelin Yiyecek Yardımından Ne Şekilde Yararlanacağına İlişkin Genel Yazı

08 Şubat 2011 Salı 17:43
4/C lilerin 2011 Yiyecek Yardımı Duyuruldu

 

“Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın 1 inci maddesiyle, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu iş akdi feshedilen daimi veya geçici işçilerden, maddede belirtilen şartları taşıyanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, bir mali yıl içinde onbir ayı geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla istihdam edilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda, 20/12/2010 tarihli ve 2010/1205 say
ılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere, Karara ekli listede kurumu, teşkilatı, sözleşme süresi ve adedi belirlenen sayıdaki geçici personelin 2011 yılında istihdamına izin verilmiş bulunmaktadır. 

Söz
ü edilen personelin ücret ve diğer mali hakları belirlenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında da; geçici personelin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde yiyecek yardımından faydalandırılacağı belirtilmiştir. 

2011 yılında çalıştırılacak geçici personelin, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunan personel için kurulmuş yemek servisinin bulunması halinde; mevcut yemek servislerinden, yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla 11/1/2011 tarihli ve 27812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2) Sıra No’lu 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için belirlenen yemek bedelini ödemeleri kaydıyla yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET