gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ NEDENLERİ VE SUNULACAK EVRAKLAR

Aile hekimliği uygulamasında çalışan personele yapılacak olan ödemelere itirazları değerlendirme komisyonu tarafından, aile hekimlerinin ilgili ay için performans kesintisine yapmış oldukları itiraz nedenleri ile sunulan evraklar incelenecek, karara bağlanacak ve uygun görülen itirazlara ait düzeltilecek performans kesintisi maaşa esas teşkil etmek üzere ilgili birime bildirilecektir.

19 Mayıs 2015 Salı 08:06
AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ NEDENLERİ VE SUNULACAK EVRAKLAR

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİİTİRAZ NEDENLERİ VE SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR

 

Aile hekimliği uygulamasındaçalışan personele yapılacak olan ödemelere itirazları değerlendirme komisyonutarafından, aile hekimlerinin ilgili ay için performans kesintisine yapmışoldukları itiraz nedenleri ile sunulan evraklar incelenecek, karara bağlanacakve uygun görülen itirazlara ait düzeltilecek performans kesintisi maaşa esasteşkil etmek üzere ilgili birime bildirilecektir.

 

Performansitirazlarının zamanında değerlendirilmesi, maaş ödemelerinde gecikmeyaşanmaması için; aile hekimliği birimi (AH/ASE) personeli tarafından itiraz belgelerinin doğru, tamve okunaklı şekilde (mümkünse bilgisayar ortamında) doldurularakgönderilmesi aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi gerekmektedir.

 

Ailehekimi biriminde, aile hekimi mevcut (sözleşmeli /görevlendirmen) ise performans itiraz formuaile hekimi tarafINdan doldurulacak, ayrıca aile sağlığı elemanı performansitiraz formu doldurmayacaktır. Sözleşmeli aile hekimi olmayan pozisyonlar ya da ailehekiminin izinli/raporlu olması durumunda aile sağlığı elemanları performansitirazında bulunabilir.

 

1)   İkametgâh değişikliği  (il içi/dışı/yurtdışı) nedeni ile  koruyucu  sağlık hizmeti
verilemediğinde;

1.     Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.     Varsa aileye ait muhtar onaylı, itiraz edilen performans aralığındabelirtilen adreste olmadığına dair belge (taşınma belgesi) veyaTÜİK-ADNKS çıktısı yoksa ailenin taşındığına dair tutulan TSM onaylı "Göç TespitTutanağı" (Ek-3)

3.     Konu ile ilgili açıklayıcı bilgi içeren tutanak

4.     Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek biryakınma ait ulaşılabilir telefon numarası

NOT:   Yurt  dışı  ikametgâh  değişikliğinde,   komisyon gerekli   görürse   İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak yurtdışıçıkış evrağı isteyebilir.

 

2)   Gerçek doğumtarihi ile nüfusa kayıt edildiği tarihin farklı olması (gerçek doğum
tarihinden önce veya geç kayıt edilmesi) durumunda;

1.    Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.    Varsa bebeğe ait doğum belgesi, nüfus cüzdanfotokopisi, yoksa ailenin bebek ile ilgili doğum beyanını belirttiği"Doğum Beyan Tutanağı"(Ek-4)

3.    Aşı veya izlemin gerçek doğum gününe göre yapıldığımgösterir belge (aşı kartı fotokopisi, bebek izlem kartı veya AHBS çıktısı)

4.    Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek biryakınına ait ulaşılabilir telefon numarası

 

3)   Tıbbinedenlerle aşının / izlemin yapılamaması durumunda;

1.     Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.     Konu ile ilgili itiraz edilen performans aralığına aituzman görüsü veya epikriz.

yoksa ailenin veya kişininbeyanını belirttiği "Tıbbi Beyan Tutanağı" (Ek-5)

3.     Kişi yataklı tedavi kurumunda  yatarak tedavi görüyor  ise varsa hastanede yattığına dair belgeyoksa kişinin/ailenin durumu belirtir tutanak


4. Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecekbir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası.

 

4)   Belirtilenperformans aralığı dışında aşı / izlemin yapılması durumunda;

1.    Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.    Aşının, bebek-gebe izleminin yapıldığını (tarihi ilebirlikte) gösterir TSM hekimi tarafından imzalı belge (aşı kartı, bebek kartı)

3.    Neden performans aralığı dışında aşı veya izleminyapıldığını açıklayan, gerekiyorsa ailenin veya kişinin konu ile ilgilibeyanına dair "Tıbbi Beyan Tutanağı" (Ek-5)

4.    Kişi/aile aşıyı/izlemi kabul etmediğine dair tutanakimzalamıyor ise "Aileye/kişiye ulaşılmış olup imzadan imtinaetmiştir." notu eklenerek AH ve ASE tarafından imzalanan ve TSM tarafından onaylanan tutanak

5.    Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek biryakınına ait ulaşılabilir telefon numarası

5)   Ailenin veya kişinin aşı / izlemi başka bir sağlıkkurumu/kuruluşunda yaptırması
durumunda;

1.     Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.     Ailenin ya da kişinin aşı/izlemi başka bir sağlık kıurumu/kuruluşundayaptırdığını belirttiği "İzlem/Aşı Tutanağı" (Ek-6)

3.     Aşı/izlemin yapıldığını (tarihi ile birlikte) gösterirbelge veya TSM hekimi tarafından onaylanmış aşı kartı, bebek kartı

 

6)   Ailenin veyakişinin aşı / izlem yaptırmaması durumunda;

1.     Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.     Ailenin ya da kişinin izlemi veya aşıyı kabuletmediğini belirttiği "İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Foram"(Ek-7)

3.     Eğer aile ya da kişi tarafından imzalanmıyorsa"Aileye veya kişiye ulaşılmış olup imzadan imtina etmiştir" notueklenerek AH ve ASE tarafından imzalanan ve TSM tarafından onaylanan tutanak

4.     Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecek biryakınına ait ulaşılabilir telefon numarası

 

7)   Ölüm nedeniile aşı ve/veya izlemin yapılamaması durumunda;

1.     Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.     ÖBS (Ölüm Bildirim Sistemi) çıktısı yoksa aileninbeyanına dair "Vefat Beyan Tutanağı" (Ek-8)

3.     Kişiye/Aileye veya konu hakkmda bilgi almabilecek biryakınına ait ulaşılabilir telefon numarası

 

8)   Gebeliğingeç tespit edilmesi durumunda;

1.  Aile Hekimliği UygulamasıPerformans İtiraz Formu (Ek-2)

2.  Gebeliğin geç tespit edilmenedenini belirten "Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı"(Ek-9)

3.  15-49 yaş kadm izlem AHBSçıktısı

4.  Kişiye/Aileye veya konuhakkında bilgi alınabilecek bir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası


9) Yukarıda belirtilen nedenler dışında itiraz edilmesidurumunda;

1.     Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu(Ek-2)

2.     İtiraz konusuna esas teşkil eden belgeler (tutanak,dilekçe varsa izlem kartı veya AHBS çıktısı)

3.     Kişiye/Aileye veya konu hakkında bilgi alınabilecekbir yakınına ait ulaşılabilir telefon numarası

 

10. Aile hekimi daha önce aynıkişi için itiraz etmiş olsa bile (değerlendirilen ay için bu kişiye ait eksikizlem veya aşmın olması halinde) her ay için avrı avrı itiraz edilecektir.

11.    Komisyon gerektiğinde yukarıda belirtilmeyen ancakverilecek karara esas teşkil edebilecek bilgi, belge ve doküman isteyebilir.

12. Aile sağlığı elemanıperformans itirazını tek başına yapacaksa, yani çalıştığı birimde aile hekimiyok, izinli veya raporlu ise, itiraz başvurusu halinde istenen gereklievraklardan sistem çıktıları olanlardan ( AHBS çıktılarından) muaf olur.


                         HALK SAĞLIĞIMÜDÜRLÜĞÜNE

                             ToplumSağlığı Merkezi

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI PERFORMANS İTİRAZ FORMU

1.    Performans kesintisinin ait olduğu ay/yıl:

2.    İtiraz edilen konu (Lütfen ilgili seçeneğiişaretleyiniz)

 

□ Gebe izlemi   □ Bebekizlemi   □ Çocuk izle mi  □ Bağışıklama Hizmetleri      □ Diğer

 

PERFORMANS KESİNTİSİNE ESAS TEŞKİL EDEN KİŞİNİN

3.    T.C Kimlik No

4.    Adı Soyadı :

5.    Aile Hekimine Kesin Kayıt Tarihi :

6.    İletişim Bilgisi (Kendisinin/Yakınının Telefon No'su):

7.    Anne T.C. Kimlik No (Bebek-Çocuk-BağışıklamaHizmetleri İtirazlarında Yazılacak):

8.    Doğum Tarihi (Bebek-Çocuk-Bağışıklama Hizmetleriİtirazlarında Yazılacak) :

9.    Son Adet Tarihi( Gebe İzlemi İtirazlarında Yazılacak):İtirazNedeni Konusunda Açıklama:

 

 

 

 

 

Aile Hekimliği Uygulaması ileilgili mevzuat çerçevesinde yapılan performans itiraz
değerlendirmesinde, eksik/hatalı olduğunu tespit ettiğim performansstandartlarına dair belgeler ekte
sunulmuş olup konunun tarafınızdan değerlendirilerek itirazımınsonuçlandırılması hususunda gereğini
arz ederim........ /..,./20......

10.Aile Hekimliği Birim No

11.Adı Soyadı

12.T.C. Kimlik No

AH/ASE İmza-Kaşe

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMİ GÖRÜŞÜ:.........................................


.■■/.../201..._______________________________________________________

□ UYGUN                         □ UYGUN DEĞİL                          □ GEREKSİZ BAŞVURU***

TSM Sorumlu Hekimi Adı Soyadı -İmza


*** İlgili ay için hesaplanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından Karar Destek Sistemi 'nde yayınlanan verilerde herlıangi bir performans kesintisi olmadığı halde yapılan itiraz başvuruları " Gereksiz Başvuru " olarak kabul edilecektir.

-Performansa konu olan kişinin TC. Kimlik Numarası MERNİS ten sorgulanmalıdır.

-Performans itirazları Karar Destek Sistemi (KDSJ esas alınarak yapılmalıdır.


Ek: (........ .sayfa)


GÖÇ TESPİT TUTANAĞI

 

 

 

Aile        Hekimliği       Bilgi       Sistemi'nde       kesin       kayıtlı olan

......................................................................  T.  C   kimlik numaralı........................................

..........................  isimli bebek-çocuk/gebenin ikamet etmiş olduğuadresten taşındığı

tarafımızca tespit edilmiştir.

Kişi/Aile ADNKS kaydını yenitaşınmış olduğu yerleşim yerine aldırmadığı için muhtarlıktan yokluk belgesialınamamıştır.

Bu tutanak aşağıda ismi yazılıkişilerce imza altma alınmıştır.


Aile Sağlığı Elemanı

Aile Hekimliği Birimi

Tarih                       :..../..../201....

İmza

AileHekimi :.......................................

 

Aile Hekimliği Birimi

Tarih                            :..../..../201....

İmza


 


Kişinin

Komşusu/Yakını

 

TelefonNumarası :..............................

 

 

Adres

 

Tarih                               :.../..../201....

İmza

TSM SorumluHekimi/Vekili/Doktor

Tarih                                :..../..../201....

İmza


 

 

 

 

Not: Bututanak TSM tarafından onaylanmış olacaktır.


DOĞUM BEYAN TUTANAĞI

 

 

 

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'nde ...........................................................    doğum tarihli

olarak kaydı bulunan ........................................................................................................... T.C.

kimlik   numaralı................................................................................................................. isimii

çocuğumun ..................................................... tarihindedoğduğunu beyan ederim.

 

Bu tutanak aşağıda ismi yazılı kişilerce imza altınaalınmıştır.


Aile Sağlığı Elemanı

Aile Hekimliği Birimi

Tarih                       :..../..../201.

İmza


Aile Hekimi

 

Aile Hekimliği Birimi

Tarih

 

İmza


 

 

 

 

 

 

./..../201.


 

 

 

 

 

 

Çocuğun Annesi / Babası /Vasisi :

Telefon Numarası :

Adres :

Tarih                                               :..../..7201....

İmza :


TIBBİ NEDEN BEYAN TUTANAĞI

 

 

 

Aile Hekimliği BilgiSistemi'nde kesin kayıtlı olan..........................................................

T.C. kimlik numaralı..................................................................................................................

isimli çocuğumun/kendimin.........................................................................................................

şeklindeki tıbbi durumu nedeniyle aşı-izlemyapılamadığını/belirtilen performans aralığında yapılmadığını beyan ederim.

Aile Sağlığı Elemam

Aile Hekimliği Birimi

Tarih

İmza

 

Bu tutanak aşağıda ismi yazılı kişilerce imza altmaalınmıştır.

 

 

 

 

.......................  Aile Hekimi :................................................................

 

Aile Hekimliği Birimi

 

/..../20L...                           Tarih:..../..../201....

 

İmza

 

 

 

 

Kişinin Kendisi veya Çocuğun Annesi / Babası / Vasisi:Telefon Numarası: Adres :

Tarih:....... /..../201....

İmza :


İZLEM/AŞI TUTANAĞI

 

 

 

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'nde kesin kayıtlı olan....................................................

T.C.   kimlik  numaralı ..........................................................      isimli çocuğumun/kendimin

izlemi/aşısım............................................................................................................. nedeniyle

....................  tarihinde.................................................................................................................

isimli sağlık kurumunda yaptırdığımıbeyan ederim.

 

Bu tutanakaşağıda ismi yazılı kişilerce imza altma alınmıştır.


AİIe Sağlığı Elemanı

Aile Hekimliği Birimi

Tarih                       :..../...7201.

İmza


Aile Hekimi

 

Aile Hekimliği Birimi

Tarih

 

İmza


 

 

 

 

 

 

./.... /201.


 

 

 

 

 

 

Kişinin Kendisi veya Çocuğun Annesi / Babası / Vasisi:Telefon Numarası: Adres :

Tarih:....... /..../201....

İmza :


İZLEM/AŞI DURUMU BİLGİLENDİRME ONAM FORMU


AileHekimliği Bilgi S istemi'nde kesin kayıtlı olan


T.C kimlik numaralı
..............  isimli


çocuğumun/kendimin aşısının/izleminin aile hekimi/aile sağlığı elemanıtarafından yapılmasını kabul etmediğimi beyan ederim. Gerek başvurum sırasındave sonrasında, gerek bu formu doldururken sağlık ile ilgili her konuda sorusorma, değerlendirme ve karar verme fırsatı tarafıma verilmiş, sağlık personelitarafından oluşabilecek hastalıklar, risk ve tehlikeler konusunda gereklidanışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu hastalıklar hakkında, bilgilendirildiğim veaydınlatıldığım halde kendi Özgür irademle çocuğumun/kendiminaşısının/izleminin yapılmasına İZİN VERMİYORUM ve bu formu imzalıyorum.

 

Bu tutanak aşağıda ismi yazılıkişilerce imza altına alınmıştır.


 

Aile Hekimi


Kişinin Kendisi/ Çocuğun Annesi / Babası / Vasisi


 


Aile Hekimliği Birimi


Adres


 


Tarih


/..../201....


Telefon


 


İmza


Tarih


/..../201....


 

 


Tarih


/..../20L...


 

İmza

 

 

 

Not: Aileye veya kişiye ulaşılmışolup imzadan imtina etmiştir.


VEFAT BEYAN TUTANAĞI

 

 

 

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'nde kesin kayıtlı olan

kimlik numaralı ....................................................................

............................................  tarihinde..................................

ettiğini beyan ederim.

 

Bu tutanakaşağıda ismi yazılı kişilerce imza altına alınmıştır.

 

 

 

AileSağlığı                                             ..

:............................                    AileHekimi

Elemam

Aile Hekimliği                                         _              Aile Hekimliği

Birimi                                                  Birimi

 

Tarih                                         :..../..../201.... Tarih

 

İmza                                                     İmza

 

 

 

 

 

 

Kişinin Yakını/Çocuğun Annesi/ Babası / Vasisi:

Telefon Numarası:

Adres

Tarih .../..../201.... İmza :


GEBE GEÇ TESPİT BEYAN TUTANAĞI

 

 

Aile       Hekimliği       Bilgi       Sistemi'nde       kesin       kayıtlı olan

............................................... T.C  kimlik numaralı....................................................................

..................................................................  isimli kişinin/gebenin...............................................

Aile Hekimi :.......................................

Aile Hekimliği Birimi

Tarih                            :..../...7201....

İmza

nedenlerden dolayı gebeliğiningeç tespit edilebildiğini beyan ederim. Bu tutanak aşağıda ismi yazılıkişilerce imza altına alınmıştır.

 

 

 

Aile Sağlığı Elemanı

Aile Hekimliği Birimi

Tarih                       :..../...7201....

İmza

 

 

 

 

Gebeliği Geç Tespit Edilen Kişinin Adı Soyadı: TelefonNumarası: Adres :

Tarih : ..7...7201..., İmza:


TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YERİNDE TESPİT TUTANAĞI

 

 

 

Hekimliği Bilgi Sistemi'ndekesin kayıtlı olan
.......................... T.C.kimlik numaralı.......................................

isimli      bebek-çocuk/gebe/kişi(lerin)      ikamet      etmiş     olduğu      adres olan

 

...................................... 'a   gidilmiş,   bebek-çocuk/gebe/kişi/kişiler  belirtilen adreste

bulunmuştur/bulunamamıştır. Bu adrestentaşındıkları/taşınmadıkları tarafımızca tespit edilmiştir.

 

Bu tutanak aşağıda ismi yazılı kişilerce imza altınaalınmıştır.

 

 

 

 

 

TSM Adı:


TSMÇalışanı


TSM Sorumlu Hekimi/ Vekili/Doktor


 


Tarih


/..../201....


Tarih


/..../201....


 


İmza


İmza


 hekimliğibiriminde aile hekimi mevcut ise performans itiraz formu aile hekimi tarafındandoldurulacak, ayrıca aile sağlığı elemanı tarafından performans itiraz formu dolduntlmavacaktır. Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu, performans kesintisine esasteşkil eden her kişi ve konu için ayrı ayrı doldurulacaktır.

** İtiraza konu olan AHB 'nin no 'su yazılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET