gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYE, İL ÖZEL İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TAVAN ÜCRETLERİ

Maliye Bakanlığı GENELGE (Sıra No: 4) ile Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını belirledi.

10 Ocak 2015 Cumartesi 10:18
BELEDİYE, İL ÖZEL İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TAVAN ÜCRETLERİ

BELEDİYE, İL ÖZEL İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL TAVAN ÜCRETLERİ

Maliye Bakanlığı GENELGE (Sıra No: 4) ile Mahalli İdare SözleşmeliPersoneli Ücret Tavanlarını belirledi.

 

 

 

14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malive Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem TopluSözleşmenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Bakanlığımıztarafından çıkarılan 31.12.2014 tarihli ve 27998389-010-06-02-[913]-11868sayılı Genelge ile 1/1/2015-30/06/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesiuyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göstergerakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,079308) olarak; memuriyet taban aylığıgöstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144) olarak; iş güçlüğü, iş riski,temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesindeuygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.

 

Bu itibarla, 5393 sayılıBelediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2015 yılında sözleşmelipersonel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşmeücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygunolarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1-   24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncımaddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına veMaliye Bakanlığına" ibaresi, "İçişleri Bakanlığına" şeklindedeğiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü vedördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri MaliyeBakanlığına gönderilmeyecektir.

2-   5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesiçerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2015 tarihindenitibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarıuygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmaksuretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme ÜcretiCetveli'nde gösterilmiştir.

 

Buna göre;

 

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idarebirliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarınınyönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2015tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2015 yılında ilk defaistihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı


Sözleşme Ücreti Cetveli'ndegösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncumaddesi çerçevesinde 2014 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2015yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinintespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2015 ayıiçerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olacakşekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2015 ayıiçerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birliktesözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleriitibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personeleödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personelolarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği deen geç 1/2/2015 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

 

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkinuygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen izninamacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlısözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetimkurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmelipersonel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

c) 193 sayılı Gelir VergisiKanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimitutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkatealınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1)Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimiuygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesisedilecektir.

 

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncumaddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarakistihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinindokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 14/8/2013tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerel Yönetim HizmetKoluna İlişkin Toplu Sözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeyetabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken eködeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli(2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konususözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan"Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilenusul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a)  İlgili personel için, ayrıcabir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2015tarihinden geçerli olmak üzere; 2015 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilenkadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalliidarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmetsürelerine karşılık olarak bu Genelge'ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme OranlarıCetveli'nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b)    5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncüfıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel eködeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.


c)   Ek ödemeler,sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu
ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damgavergisi
kesilecektir.

 

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücretmaddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmedegösterilecektir.

 

d)         Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ilebirleştirilmeksizin ayrı bir
sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

 

4- Anılan 2. Dönem TopluSözleşmenin 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğekonulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul veesaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılıKanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personelolarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuruolarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerindentahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslardikkate alınarak 31/12/2015 tarihine kadar yiyecek yardımındanyararlandırılmaya devam olunacaktır.

 

Sayılı Sözleşme ÜcretTavanları Cetveli Ek-2 (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli


(1) SAYILI CETVEL

1/1/2015 - 30/6/2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

 

 

 

 

657 SAYILI

KISMİ ZAMANLI

TAM ZAMANLI

UNVAN

SINIF

DERECE

KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

2.114,16

1.057,08

2.642,70

Mimar

TH

1/1

2.285,87

1.142,94

2.857,34

Mühendis

TH

1/1

2.285,87

1.142,94

2.857,34

Veteriner

SH

1/1

2.143,37

1.071,69

2.679,21

Şehir Plancısı

TH

1/1

2.285,87

 

2.857,34

Fizikçi

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Kimyager

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

İstatistikçi

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Jeolog

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Arkeolog

TH

1/1

2.044,08

 

2.555,10

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Tekniker

TH

1/1

1.817,13

 

2.271,41

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.808,88

 

2.261,10

Hidrobiyolog

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Hidrolog

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Jeofizikçi

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Jeomorfolog

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Matematikçi

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Pilot

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

2.602,41

 

3.253,01

Mütercim

GİH

1/1

1.499,16

 

1.873,95

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.415,18

 

1.768,98

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.404,58

 

1 755,73

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.387,77

 

1.734,71

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.404,58

 

1.755,73

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.387,77

 

1.734,71

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.451,17

 

1.813,96

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.451,17

 

1.813,96

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.381,89

 

1.727,36

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.373,49

 

1.716,86

Sosyolog

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Uzman Tabip

SH

1/1

2.448,00

 

3.060,00

Tabip

SH

1/1

2.177,83

 

2.722,29

Diş Tabibi

SH

1/1

1.986,72

 

2.483,40

Psigolog

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Biyolog

SH

1/1

1.801,05

 

2.251,31

Bakteriyolog

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.736,23

 

2.170,29

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.788,56

 

2.235,70

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

1.736,23

 

2.170,29

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Eczacı

SH

1/1

1.903,55

 

2.379,44

Fizyoterapist

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

2.179,95

 

2.724,94

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.745,76

 

2.182,20

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim)

SH

3/1

1.545,09

 

1.931,36

Antropolog

SH

1/1

1.791,74

 

2.239,68

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.822,65

 

2.278,31

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1.470,83

 

1.838,54


5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİPERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI 

UNVAN

Öğre nim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

01/01/2015-30/06/2015 DÖNEMİ BRÜT TUTAR

Hukuk Müşaviri

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

1.280,82

b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

Avukat

 

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.130,14

 

b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.054,80

 

c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.130,14

 

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.054,80

 

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 

a)18 yıl ve daha fazla olanlar

120

904,11

 

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

828,77

 

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

828,77

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

828,77

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

753,43

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Uzman Tabip

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

1.506,85

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

1.431,51

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.356,17

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

 

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

1.431,51

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.356,17

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

1.280,82

Diş Tabibi

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

1.393,84

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

1.318,50

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

1.243,15

Veteriner

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

1.243,15

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

1.167,81

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

1.092,47

Eczacı

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

1.054,80

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

904,11

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi Antropolog

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar

105

791,10

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni

Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

791,10

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

791,10

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

791,10

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

 

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

828,77

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

828,77

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

753,43

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

 Kamudan haberle

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET