gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI

Maliye Bakanlığının 1/7/2016-31/12/2016 döneminde geçerli olmak üzere Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarına ilişkin Genelge yayınlandı.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 14:13
BELEDİYE SÖZLEŞMELİ  PERSONEL ÜCRET TAVANLARI

23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malive Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 4/7/2016 tarihli ve 27998389-010.06.02­6152 sayılı Genelge ile 1/7/2016-31/12/2016 döneminde geçerli olmak üzere;


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,093259),

- Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,4598),

- İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,029574),


olarak belirlenmiştir.


Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/7/2016 tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi, "İçişleri Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2016 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilmiştir. 

Buna göre;

a) İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2016 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için söz konusu Cetvelde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.


b) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2016 tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2016 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin %5 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylıksözleşme ücreti ödenecektir.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesiuyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşmeücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık netsözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'ndegösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdamedilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genelhükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

d) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesindesözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2016tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2016-31/12/2016 tarihleriarasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2016 tarihi itibarıyla geçerli olan aylıknet sözleşme ücretinin 17/31'i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen eködemenin 17/31'i tutarında ödeme yapılacaktır.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasıçerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasınagöre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan 3. Dönem Toplu Sözleşmenindördüncü bölümünde yer alan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin TopluSözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Buçerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ilebu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek ÖdemeOranları Cetveli'nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmelipersonelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "SözleşmeliPersonele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilen usul ve esaslarile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veyayönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere;2016 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmakkaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresihesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak buGenelge'ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde denk gelen ek ödemeoranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncüfıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel eködeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahiledilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemedensadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücretmaddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmedegösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ilebirleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.


4- 2016 yılında çalıştırılmış olanlardan 2017 yılında daçalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2016 tarihi itibarıyla iştençıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2017 yılına ilişkin aylık net ücretleriOcak/2017'de belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerliolacak şekilde 2017 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

5- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tamzamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclisveya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüpyürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamınayönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadrounvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiğide açıkça karara bağlanacaktır.

6- Anılan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesinde,sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları YiyecekYardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesindeyararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncumaddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdamedilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmaktaolanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmeksuretiyle ve anılan Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak31/12/2017 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Naci AGBAL Maliye Bakanı

EK:

1 - Ek-1: (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli

2 - Ek-2: (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli


 

 

 

(1) SAYILI CETVEL

 

 

01/07/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

 

 

 

 

657 SAYILI

KISMİ ZAMANLI

TAM ZAMANLI

UNVAN

SINIF

DERECE

KANUNA GÖRE

SÖZLEŞMELİ

SÖZLEŞMELİ

NET AYLIK TUTARI

PERSONEL NET

ÜCRET TAVANI

PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

2.467,97

1.233,99

3.084,96

Mimar

TH

1/1

2.669,89

1.334,95

3.337,36

Mühendis

TH

1/1

2.669,89

1.334,95

3.337,36

Veteriner

SH

1/1

2.502,33

1.251,17

3.127,91

Şehir Plancısı

TH

1/1

2.669,89

 

3.337,36

Fizikçi

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

Kimyager

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

İstatistikçi

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

Jeolog

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

Arkeolog

TH

1/1

2.385,55

 

2.981,94

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.119,92

 

2.649,90

Tekniker

TH

1/1

2.118,68

 

2.648,35

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.119,92

 

2.649,90

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.119,92

 

2.649,90

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.706,65

 

2.133,31

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.706,65

 

2.133,31

T eknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.108,99

 

2.636,24

Hidrobiyolog

TH

1/1

2.123,87

 

2.654,84

Hidrolog

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

Jeofizikçi

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

Jeomorfolog

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.706,65

 

2.133,31

Matematikçi

TH

1/1

2.438,25

 

3.047,81

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.706,65

 

2.133,31

Pilot

TH

1/1

2.123,87

 

2.654,84

T opograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.706,65

 

2.133,31

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

2.119,92

 

2.649,90

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.123,87

 

2.654,84

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.123,87

 

2.654,84

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

3.042,11

 

3.802,64

Mütercim

GİH

1/1

1.744,77

 

2.180,96

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.646,03

 

2.057,54

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.633,58

 

2.041,98

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.613,83

 

2.017,29

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.633,58

 

2.041,98

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.613,83

 

2.017,29

Çocuk Eğitimcisi(Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.688,36

 

2.110,45

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.688,36

 

2.110,45

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.606,91

 

2.008,64

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.597,03

 

1.996,29

Sosyolog

TH

1/1

2.123,87

 

2.654,84

Uzman Tabip

SH

1/1

2.860,53

 

3.575,66

Tabip

SH

1/1

2.542,85

 

3.178,56

Diş T abibi

SH

1/1

2.318,11

 

2.897,64

Psikolog

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Biyolog

SH

1/1

2.099,77

 

2.624,71

Bakteriyolog

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Sağlık T eknikeri

SH

1/1

2.023,55

 

2.529,44

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.780,73

 

2.225,91

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.780,73

 

2.225,91

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.085,10

 

2.606,38

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

2.023,55

 

2.529,44

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.780,73

 

2.225,91

Diş Protez T eknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.780,73

 

2.225,91

Sağlık T eknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.780,73

 

2.225,91

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Eczacı

SH

1/1

2.220,30

 

2.775,38

Fizyoterapist

SH

1/1

2.132,53

 

2.665,66

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.780,73

 

2.225,91

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

2.545,32

 

3.181,65

Veteriner Sağlık T eknikeri

SH

1/1

2.034,77

 

2.543,46

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.798,79

 

2.248,49

Antropolog

SH

1/1

2.088,85

 

2.611,06

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.125,19

 

2.656,49

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1.706,21

 

2.132,76


(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAMZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

 

 

 

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

01/07/2016-31/12/2016 DÖNEMİ BRÜT TUTAR

Hukuk Müşaviri

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

1.506,13

b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.151,75

Avukat

 

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.328,94

b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.240,34

c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.151,75

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.328,94

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.240,34

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.151,75

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 

a)18 yıl ve daha fazla olanlar

120

1.063,15

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

974,56

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

885,96

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

974,56

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

885,96

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

753,07

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

974,56

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

885,96

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

753,07

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

885,96

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

753,07

Uzman Tabip

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

1.771,92

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

1.683,32

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.594,73

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

 

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

1.683,32

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.594,73

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

1.506,13

Diş Tabibi

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

1.639,03

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

1.550,43

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

1.461,83

Veteriner

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

1 461,83

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

1.373,24

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

1.284,64

Eczacı

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

1.240,34

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.151,75

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

1.063,15

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.018,85

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

930,26

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

841,66

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni

Sağlık bilimleri lis ansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.018,85

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

930,26

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

841,66

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

Önlis ans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.018,85

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

930,26

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

841,66

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

930,26

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

841,66

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

 

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.018,85

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

974,56

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

885,96

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

974,56

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

885,96

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

753,07

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

885,96

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

797,36

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

753,07

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET