gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM GÖREVLİLERİ ÜCRETLERİ

Yüksek Seçim Kurulu 21/06/2014 tarihli ve 3005 sayılı Kararıyla ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı taktirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde görev verilenlere aşağıda belirtilen miktarda gündelik ödenecektir.

26 Haziran 2014 Perşembe 06:55
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM GÖREVLİLERİ ÜCRETLERİ

Yüksek Seçim Kurulu 21/06/2014 tarihli ve 3005 sayılı Kararıyla ilkoylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların saltçoğunluğu sağlanamadığı taktirde ikinci oylaması 24Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde görev verilenlere aşağıda belirtilen miktarda gündelik ödenecektir.


İLÇE SEÇİM KURULLARI TARAFINDANYAPILACAK HARCAMALAR

1) İlçe seçim kurulu başkanlarınayapılacak ödemeler

 

1. ovlama için

2. oylama için

Seçmen sayısı 25.000'e kadar olan ilçelerde en çok

(15)

(5)

Seçmen sayısı 50.000'e kadar olan ilçelerde en çok

(20)

(6)

Seçmen sayısı 75.000'e kadar olan ilçelerde ise en çok

(25)

(7)

Seçmen sayısı 100.000'e kadar olan ilçelerde en çok

(30)

(8)

Seçmen sayısı 150.000'e kadar olan ilçelerde en çok

(35)

(9)

Seçmen sayısı 150.000'den fazla olan ilçelerde ise en çok

(40)

(10)

gündelik ödenecektir.

Seçim takvimi sürecinde belli dönemlerdeizinli veya sıhhi raporlu olanlar ile tayin atamaları nedeniyle görev yerideğişen ilçe seçim kurulu başkanlarına,

"Toplam alınacak gündelik x Fiilençalışılan gün sayısı / Seçim takvimi süresi"

formülüyle yapılan hesaplama sonrasındabelirlenen gündelikler ödenir.


Birinci oylama için seçmen sayısı50.000'e kadar olan ilçeler için örneğin; toplam20 gündelik x 25 günlük fiili çalışma / 43 günlük seçim takvimi süresi,20 x 25 = 500 /43 = 11,62 (12 gündelik) ödenir.

İkinci oylama için seçmen sayısı 50.000'ekadar olan ilçeler için örneğin; Toplam 6 gündelik x 10 günlük fiiliçalışma / 14 günlük seçim takvimi süresi, 6 x 10 = 60 /14 =4,28 (5 gündelik) ödenir.

Diğer taraftan, birden fazla ilçeye bakanilçe seçim kurulu başkanlarına her iki ilçenin seçmen sayısı toplamına denkgelen gündelik miktarı kadar ödeme yapılır.

2) İlçe seçim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

İlçe seçim kurulu üyelerine ise, kanundabelirten görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak suretiyle buKararımızın (I-6) maddesindeki ana ilke ve ilçedeki iş yoğunluğu göz önündebulundurularak en fazla;

 

1. ovlama için

2. ovlama için

Seçmen sayısı 100.000'e kadar olan ilçelerde

(7)

(4)

Seçmen sayısı 100.000'den fazla olan ilçelerde ise

(10)

(7)

gündelik ödenir.

3) Büro personeline yapılacak ödemeler

Birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazargünü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığıtaktirde 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin olarak;Cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarında, büro personeline (müdür, zabıt kâtibi,hizmetli) sadece seçim takvimi içindeki resmî tatil günlerinin tamamında fiilen yapacakları çalışmalardan dolayı en

çok,

1. ovlama için

2. ovlama için

(16)

(4 + 2= 6)

gündelik ödenecektir.

Büro personeline yapılacak ödemelerderesmi tatil günleri dikkate alındığından, seçim takvimi içinde yapılması muhtemel siyasi parti kongre, meslek kuruluşları organ seçimleri gibiçalışmalar için büro personeline ayrıca gündelik ödenmez, şayet gündeliködenmiş ise, o resmi tatil günü için ücret tahakkuk ettirilmez, ödenengündelikler toplam gündelik sayısından düşülerek gündelik tahakkukettirilir. Ayrıca, büro personelinin bu seçimlerde sandık kurulu başkan veüyesi olarak görev almalarında engel bulunmamaktadır.

4) Askı yeri görevlileri

Askı süresinde muhtarlık bürolarındagüncelleştirme nedeniyle yapılacak çalışmalardan dolayı, askı yerigörevlisi olarak görev yapacak Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerindenveya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birine yapacakları çalışmalarıkarşılığında, sadece 02 Temmuz 2014 - 09Temmuz 2014 tarihleri arasında kalan hafta sonlarını (Cumartesi - Pazar) için (2) gündelik ödenir,Kurulumuzun ücret kararında "Askı Yeri Görevlileri" için belirlenengündelik miktarı üzerinden ödeme yapılır. Askı döneminde yapılan çalışmalardandolayı, hafta içinde askı yeri görevlilerineherhangi bir ücret ödenmez.

5) Dışarıdan görevlendirilen geçicipersonel

Seçim işlerinin, seçmen kütükbürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılması asıl olmakla birlikte;

Kadrolu elemanı bulunmayan veya sayıcapersoneli yetersiz olan ilçe seçim kurullarında 298 sayılı Kanun'un 31.maddesinin son fıkrası gereğince sosyal güvenliğe sahip olmak koşuluyla veBaşkanlığımızdan izin alınmak kaydıyla personel çalıştırılabilir ve fiiliçalıştıkları gün sayısı kadar gündelikleri ödenir. Başkanlığımızdan izin alınmadan yapılan görevlendirmelerde kesinlikle ödeme yapılmaz.

İl seçim kurulları için yapılacakgörevlendirmeler için de ayrıca izin istenir.


Dışarıdan görevlendirilen geçici personelen geç 31 Ağustos 2014 tarihine kadar çalıştırılabileceklerinden;gündelik ödemeleri Kurulumuzun 09/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı ücretkararında belirlenen tarife üzerinden yapılır.

6) Geçici olarak görevlendirilenpersonellere yapılacak ödemeler

Personeli bulunmayan ilçe seçimkurullarımızda, 298 sayılı Kanun'un 182. maddesinin sonfıkrası gereğince, diğer ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıtkâtiplerine, görevli oldukları sürece hafta içi çalışmaları için HarcırahKanunu çerçevesinde yurtiçi geçici görev yolluğu hafta sonu çalışmaları için ise, seçim gündeliği ve geçici görev yolluğu içinde hesaplanan yolmasrafı ödenir. Ödenecek yolluklar, Bütçemizin 08.69.00.04.01.9.9.00.1.03.3. "YolluklarHarcama Kalemi"nden karşılanacaktır.

7) Sandık kurullarına yapılacak ödemeler

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerlioyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esasalınarak;

 

1. ovlama için

2. oylama için

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına

(3)

(2)

Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına

(2)

(2)

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye

(2)

(2)

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye

(1)

(1)

Siyasi partili üyelere

(1)

(1)

gündelik ödenir.

Yurt dışından gelen oy pusulalarınınsayım ve dökümünü yapmakla görevli sandık kurulu başkan ve üyelerine deyukarıda belirlenen ücretler ödenir.

Gerektiğinde siyasi partili üye yerine yazılan üyelere 1 (bir) gündelik ödenmesi gerekir.

Sandık kurullarında görev alanlarailişkin olarak, her sandık kurulunda seçim günü fiili çalışanların tespitine veücretlendirmesine esas olmak üzere; Örnek: 4 nolu bordronun, sandık kurulubaşkanları tarafından mutlaka T.C. kimlik numaraları ile birlikte bordrodaimzaları alınıp eksiksiz doldurularak seçim gecesi ilçe seçim kuruluna teslimisağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı seçiminde Örnek: 104harcama çizelgeleri düzenlenirken bu bordrolar esas alınacaktır.

Sandık kurulu partili üyelerindengörevlerine gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır. Ancak siyasi partilerinsandıkta görevli asıl ve yedek partili üyelerinin gelmemesi ve gelmeyen üyelererağmen üç sandık kurulu üyesinin varlığı halinde üyeliklerin seçmen üye yoluyla tamamlanması yoluna gidilmeyecek; Bu durum sandıkkurulu başkanlarına verilecek kursta özellikle belirtilecektir. Bir sandıktaaynı partiden hem asıl hem de yedek üyeye görev verilmeyecek, T.C. kimliknumarası yazılmamış ve tespiti de mümkün olmayan sandık görevlilerineödeme yapılmayacaktır.

8) Bina sorumlularına yapılacak ödemeler

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğusağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günüyapılacak oylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak; Bina sorumlularına 3'er(üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesigerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecekve ücret ödenmeyecektir.


Ayrıca, ceza infaz kurumu vetutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtlan vb. yerlere konulansandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücretödenmeyecektir.

9) Geçici gümrük kapısı seçim kurullarıve sandık kurullarına yapılacak ödemeler

Gümrük kapılarında oy verme işlemi;

Birinci oylama 26 Temmuz 2014 tarihinde başlayıp, 10 Ağustos 2014 tarihinde sona erecektir(16 gün).

İkinci oylama 17 Ağustos 2014 tarihindebaşlayıp 24 ağustos 2014 tarihinde sona erecektir (8 gün).

Gündelik Miktarı

1. oylama için

2. oylama için

Seçim kurulu başkanına

(15)

(8)

Seçim kurulu üyelerine

(10)

(5)

Sandık kurulu başkanına

(16)

(8)

Sandık kurulu üyelerine

(16)

(8)

Gündelik ödenecektir.

(Büro personeline görev yaptıklarıilçelerden gündelik tahakkuk ettirileceğinden, gümrük kapılarındaki iş veişlemlerden dolayı ayrıca gündelik ödenmeyecektir.)

10) Sandık kurulacak okullardakihizmetlilere yapılacak ödemeler

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğusağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacakoylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücretkararında belirlenen tarife esas alınarak; Sandıkların kurulacağı okullardagörev alacak hizmetlilerin isim listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden istenilecek, istenilenlisteler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündeliködenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldığı okullarda iseen fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine 2'şer gündeliködenecektir.

11) UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğusağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak; İl merkez veilçelerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanınındenetiminde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile irtibatageçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere 3 (üç) gündeliködenecektir. Ödemeler İl seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilecektir.

12) Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araçtaleplerine ilişkin hususlar

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevlerasli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücrettahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkân bulunmamaktadır. Ayrıca, kollukkuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ileyakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

13) Seçim döneminde seçmen kütük bürolarıdışındaki mekanlarda çalışmalarını sürdürecek ilçe seçim kurullarının yapacakları ödemelere ilişkin hususlar

Seçim sürecinde Adlîye ve hükümet konağıdışındaki mekanlarda yapılacak seçim çalışmaları için seçim çalışmalarıbittikten sonra kapattırılmak üzere geçici bir telefon bağlatılabilecektir.


Ayrıca, seçim çalışmalarınınyürütüldüğü söz konusu mekanın, seçim çalışmalarının yürütüldüğü süreçiçerisinde elektrik ve yakıt gibi ortak kullanıma yönelik giderlerinin,ödenmesine katkı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

14) İl,ilçe seçim ve sandık kurullarının yedek üyelerine ise ancakasıl üye yerine kurula katılıp çalıştıkları günler için ücret ödemesiyapılacaktır.

15) Adlîteşkilâtı kapatılan ilçeler ile Adlî teşkilâtı kurulmamış olan ilçelere aitilçe seçim kurullarının Cumhurbaşkanı seçimi işlemlerininyürütülmesinde, bakmakta oldukları ilçelerin iş ve işlemlerinden dolayı büropersoneline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmeyecektir.

Adlî teşkilâtı kurulmamış ilçelerinödenekleri, onlar adına işlemi yürüten yetkili ilçeler emrine gönderilecek,adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerin ödenekleri ise, kendi adlarınagönderilecek ve harcamalar için ayrı ayrı Örnek:104 sayılı "Harcama Çizelgesi" düzenlenecektir.

16) YüksekSeçim Kurulunca gümrük kapılarında kurulan ilçe seçim kurullarının yapacağıçalışmalar için gereken ödenek, bağlı bulunduklarıilçe seçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır.

Gümrük kapıları için ayrı bir Örnek:104 sayılı "Harcama Çizelgesi" düzenlenecektir.


İL SEÇİM KURULLARI TARAFINDANYAPILACAK ÖDEMELER

İl seçimkurulu başkanlarının yapacağı çalışmalar ilçelere göre farklılıkgösterdiğinden; bakacağı itirazlar dahil olmak üzere, il seçim kurulununCumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birincioylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikincioylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı ayrıKurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenentarife esas alınarak; ilgili görevlerinden dolayı il seçim kurulu başkanlarına aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.

 

1. ov/ama için

2. ov/ama için

Seçmen sayısı 150.000'e kadar olan illerde en çok

(10)

(5)

Seçmen sayısı 300.000'e kadar olan illerde en çok

(15)

(8)

Seçmen sayısı 1.000.000'a kadar olan illerde en çok

(20)

(10)

Seçmen sayısı 1.000.000'dan fazla olan illerde en çok

(25)

(12)

Gündelik ödenecektir.

İl seçim kurulu üyelerine ise, Kanundabelirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak suretiylebu Kararımızın I-6. maddesinde belirtilen ana ilke esasalınarak ödemede bulunulacaktır.

İl seçim kurullarında değişik tarihlerdebirden fazla seçim kurulu başkanı görev yaptığı takdirde, gündelik miktarı buKararımızın      maddesindeki esaslardâhilinde belirlenir.


HER İKİ OYLAMA İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

1) Kamukurum ve kuruluşlardan görevlendirilen araçların yakıt bedelleri ilçe seçimkurulları tarafından karşılanması durumunda, benzin alımı ve tüketimi ilearacın yaptığı kilometre denetlenecek, araçların kullanımı esnasında tasarrufilkelerine özen gösterilecektir (Yapılan harcamalardenetim için ayrı bir dosyada saklanacaktır.).

Sandık kurulu görevlilerinin özel araçlagörev yerlerine gitmeleri durumunda yakıt veya sair ulaşım giderlerikarşılanmayacaktır.

2) Buşekilde görevlendirilen araç şoförlerine her gün için geç saatlere kadarçalışmış olsalar dahi birden fazla gündelik ödenmeyecektir.

3) İlçeseçim kurulları, gerekli hallerde oy sandıklarını dağıtmak ve toplamak için,ayrıca uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerini görev yerlerine götürülüp getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterlisayıda araç temin edemezlerse, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 (d) maddesikapsamında görevlilerin sandık alanlarına sadece


götürülüp getirilmesi için piyasadan hizmet alımı yaparak taşıt kiralayabilir ve bedelini mevcut seçimödeneğinden karşılayabilirler.

4) Oyverme günü veya öncesinde il seçim kurullarında siyasi partilercegörevlendirilen parti temsilcilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5) İlçeseçmen kütük bürosunda seçim müdürlüğü kadrosu münhal olan ilçelerde;zabıt katiplerine yaptıkları görevlerden dolayı seçim müdürü ücretindentahakkuk yapılmayacak ve bu kişilere sadece kendi unvanlarında öngörülen ücretüzerinden ödemede bulunulacaktır.

6) Seçim iş ve işlemleri süreli olduğundan, seçmen kütük bürolarına anındaulaşılabilmesi için, seçmen kütük bürolarında da telefon bulunacaktır.

7) Seçmenkütük bürosunda bulunan telefon; tasarruf ilkelerine uyulmak, ilçe seçim kurulubaşkanının (Harcama Yetkilisi) denetimi altında sürekliresmî görüşmelerde kullanılmak kaydıyla şehirlerarası görüşmelereaçtırılabilecek, görüşme ücretleri ise 08.69.00.04.01.9.9.00.1.05.3.1.07 seçimgiderlerinden karşılanacaktır.

V) CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ HARCAMALARINAİLİŞKİN ÖRNEK: 104 HARCAMA ÇİZELGESİ GÖNDERİLİRKENDİKKAT EDİLECEK ORTAK HUSUSLAR

1) Görevlendirilen araçların benzingiderleri, araç kiralamaları ve toner alımlarına ilişkin harcamalarınfaturalarının birer örneği Örnek: 104 "HarcamaÇizelgesi" ile birlikte Kurulumuz Başkanlığına gönderilecektir.

2) Telefon harcamalarına ilişkin ödenektalepleri yine üçer aylık dilimler halinde gönderilmeye devam edilecek, buhusus Cumhurbaşkanlığı Seçimleri harcamalarını gösterir Örnek:104 "Harcama Çizelgesi"nde gösterilmeyecektir.

3) Askı yeri, büro personeli ve dışarıdançalıştırılanlara yapılacak ödemeler de diğer ödemeler gibi seçim sonunda topluolarak yapılacaktır.

4) Seçim sonrası Örnek:104 "Harcama Çizelgesi" ayrıntılı sarf kararı ile birliktegönderilecek, sarf kararında Başkanlığımızdan izin alınarakdışarıdan çalıştırılanların isim listesi ile çalıştıkları sürelerbelirtilecektir. Seçim günü dışarıdan çalıştırılanlar için SEÇSİS'ten alınacak Örnek:104 "Harcama Çizelgesi"ne gerekli sütun eklenmişolup, seçim günü dışarıdan çalıştırılanlara ilişkin bilgigirişleri bu sütuna yazılacaktır.

5) Örnek:104 "Harcama Çizelgesi"nde görev yapan memur vepartili üye sayıları birlikte toplu olarak değil ayrı ayrı kendi sütunlarındagösterilecektir.

6) Cumhurbaşkanı seçimi harcamalarına ilişkin Örnek:  104 "Harcama Çizelgesi"

düzenlenirken eksik ödeme kalmamasınaözen gösterilecek ve daha önce Kurulumuz Başkanlığına bildirimi yapılanharcamalar tekrar gösterilmeyecektir.

7) Sandık kurulu, bina sorumlusu ve okulhizmetlisi görevlilerine ilişkin çalışanları gösterirbordrolar Kurulumuz Başkanlığına gönderilmeyecektir.

8) Seçim çalışmaları sonrasındadüzenlenip Kurulumuz Başkanlığına gönderilecek olan Örnek:104 "Harcama Çizelgesi"nde ilçeseçmen sayısının özellikle belirtilmesi gerekmektedir.

KONUYA İLİŞKİN YSK KARARI İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET