gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CUMHURBAŞKANLIĞINDA ÇALIŞACAK PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI

Cumhurbaşkanlığında yeni dönemle birlikte Köşkte çalışacak personelin özlük ve sosyal hakları 2879 sayılı CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU ile düzenlenmiştir.

15 Ağustos 2014 Cuma 21:15
CUMHURBAŞKANLIĞINDA ÇALIŞACAK PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI

KANUNA GÖRE;

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadroları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tespit edilir. Bu kararnamelerde tespit edilen kadro cetvelleri ile sınırlı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; kadro, unvan, derece ve intibak işlemleri ile değişikliklerini yapmaya yetkilidir.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı memurları hakkında, istisnai memurluklarla ilgili hükümler uygulanır. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen sözleşmeli personel ile Cumhurbaşkanının tasvibi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adli, idari, askeri yargı mensupları da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin talebi ile süreli veya geçici olarak görevlendirilebilirler.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yukarıda belirlenen personeli üç yılı aşmamak üzere süreli olarak ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki kayıt ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir. Süresi bitenlerin görevlendirilmeleri yenilenebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumlarından izinli sayılır. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminatlar ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli veya geçici olarak görevlendirilecek yüksek yargı organları mensupları ile hakim ve savcıların muvafakatları alınır ve yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi, ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir.
 Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kuruluşlarda aynı görev, derece ve kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline, ödenen aylık ve diğer özlük hakları toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenir.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli olarak çalıştırılanlara da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı personeline ödenmekte olan diğer sosyal hak ve yardımlar verilir. Bu hükmün istisnaları ile sözleşmeli personele verilecek sosyal hak ve yardımlar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilir. 
Süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılan bu tür ödemeler, öğretim elemanlarının bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.

 

Anayasanın geçici 2 nci maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevlerinin gerekli kıldığı her türlü hizmet, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince yürütülür. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliği kurulur. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine tanınan aylık ek gösterge, tazminat, mali ve sosyal hak ve yardımlar ve diğer her türlü giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir. 
Konsey Üyelerinin yakın güvenliğini sağlamak için gereken tertip ve tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince alınır, hizmet tesisleri hazır bulundurulur ve lojman, araç ve gereçler tahsis edilir.
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliğinde görevli personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında görevli personelin statüsüne tabidir. Bu personel ile ilgili her türlü husus, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET