gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAKİM ADAYLIĞINDAN HâKİM VE CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANANLARA MAAŞ FARKI ÖDENİP ÖDENEMEYECEĞİ

Strateji Geliştirme Başkanlığı hâkim adaylığından hâkimlik ve savcılık mesleğine atananlara hâkim adayı maaşı ile hâkimlik maaşı arasındaki farkın ödenip ödenmeyeceği hususlarına ilişkin görüşü aşağıdaki şekildedir.

24 Temmuz 2013 Çarşamba 16:01
Hakim Adaylığından Hâkim ve Cumhuriyet Savcılığına Atananlara Maaş Farkı Ödenip Ödenemeyeceği

hâkim adaylığından hâkimlik ve savcılık mesleğine atananlara hâkim adayı maaşı ile hâkimlik maaşı arasındaki farkın ödenip ödenmeyeceği hususlarının müteadditen sorulması üzerine, bu hususa ilişkin olarak Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda görüşümüz aşağıdaki şekildedir.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun "Aylık tablosu" başlıklı 103 üncü maddesinde;"Kıstas aylığı oluşturan her bir ödeme unsurunun;

a) (…)(2) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına % 100'ü,
b) (…)(2) Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına % 86'sı,
c) Yargıtay ve Danıştay Üyelerine % 83'ü,
ç) Birinci sınıf hâkim ve savcılara % 79'u,
d) Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılara % 65'i,
e) Birinci derecede bulunan diğer hâkim ve savcılara % 55'i,
f) İkinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 53'ü,
g) Üçüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara % 51'i,
ğ) Dördüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara % 49'u,
h) Beşinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 47'si,
ı) Altıncı derecede bulunan hâkim ve savcılara % 45'i,
i) Yedinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 43'ü,
j) Sekizinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 41'i,
oranında aylık ödeme yapılır. Bu madde kapsamındaki ödeme unsurları arasında yer alan ikramiyenin hesabında, kıstas aylık içindeki ikramiyenin bir malî yıldaki toplam tutarının onikide biri dikkate alınır.

Birinci sınıf hâkim ve savcıların almakta oldukları aylık oranlarına, ödemeye esas olacak olan oran birinci fıkranın (c) bendindeki oranı geçmemek üzere, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilme yeterliliklerini kaybetmedikleri sürece her üç yılda bir iki puan ilave edilir.

Sınıfları ve dereceleri yükselen hâkim ve savcılar, yeni sınıf ve derecelerine ilişkin aylığa, söz konusu yükselmelerinin geçerlilik tarihlerini takip eden ayın onbeşinden itibaren hak kazanırlar.

Kıstas aylığı oluşturan ödeme unsurlarından vergi ve diğer kesintilere tâbi olmayanlar, bu maddeye göre yapılacak ödemelerde de aynı şekilde vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz." hükmü,

Aynı Kanunun "Adaylıktan ve Açıktan Atanmada Aylık ve Ödeneğe Hak Kazanma" başlıklı 109 uncu maddesinde ise; "Hâkimlik ve savcılık mesleğine hâkim adaylığından veya dışardan atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylık ve ödeneğe hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada, ilk aylık ve ödenek gün hesabıyla ay sonunda ödenir." hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla,

1) 2802 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi uyarınca hâkimlik görevine başlanıldığı tarih dikkate alınarak, son ay alınan hâkim ve savcı adayı maaşı ile hâkim ve savcı maaşı arasındaki farkın ödenmesi gerektiği,

2) Hâkim ve savcı maaşına göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılması nedeniyle, kura tarihini baz alarak ödeme yapan harcama birimlerinin, kura tarihi ile göreve başlanıldığı tarih arasında yapılan fazla ödemenin tespit edilerek Kamu Zararına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgililerden tahsil edilmesi gerektiği,

3) 2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi sadece sınıfları ve dereceleri yükselen hâkim ve savcıları kapsaması nedeniyle, maddede bahsedilen takip eden ayın onbeşinden itibaren hak kazınırlar ibaresinin hâkim adaylığından hâkimlik mesleğine atananlara uygulanamayacağı düşünülmektedir.

Ayrıca, bundan sonra Başsavcılıklar ile Mahkemelerce, bahse konu hâkim adaylığından hâkimlik ve savcılık mesleğine atananları maaş farkı ödemesi yapılıp yapılamayacağı konusunda gelen görüş ve taleplere ilişkin Başkanlığımıza tekrar görüş sorulmaması ve kendilerine bu hususta gelen soru ve taleplerin ise ilgili birimlerce görüşümüz doğrultusunda değerlendirme yapılmak suretiyle karşılanması gerektiği düşünülmektedir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET