gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞTE 2013 MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073837) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98798) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0234128) olarak belirlenmiştir.

08 Ocak 2013 Salı 07:40

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları" konulu GENELGE (Sıra No: 2) ile 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 03.01.2013 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115913/33 sayılı Genelge ile 1/1/2013–30/6/2013 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak aylık katsayısı (0,073837) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine
uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98798) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve
mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı
ise (0,0234128) olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2013
yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde,
sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak
işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme
neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde
değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye
Bakanlığına gönderilmeyecektir.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak
sözleşmeli personel için 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları,
asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate
alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti
Cetveli’nde gösterilmiştir.
Buna göre;
a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya
büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesi çerçevesinde 1/1/2013 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2013
yılı ilk altı aylık döneminde ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için
ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net
ücret tespitine yetkilidir.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2012 yılında çalıştırılan
sözleşmeli personelden 2013 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net
ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2013 ayı
içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak
sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2013 ayı içerisinde tamamlanacaktır.
Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur
kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin,
sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli
personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç
1/2/2013 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.
Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen
iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir
kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de
açıkça karara bağlanacaktır.
c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken
asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate
alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme
Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere
uygun olarak işlem tesis edilecektir.
3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı
sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama,
01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet
Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme”nin 6 ncı maddesinde farklı bir
düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek
ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek
Ödeme Oranları Cetveli’nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek
ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın
ve 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere; 2013 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro
unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet
süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye
ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek
ödeme hesabı yapılacaktır.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi
zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından
yararlandırılmayacaktır.
c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu
ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi
kesilecektir.
ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere
yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.
d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir
sütun halinde ayrıca gösterilecektir.
4- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel
pozisyonlarında çalışanların 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve
86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek
Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme
bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli
idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda
Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden
tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak
31/12/2013 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
EKLER:
Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli
Ek-2 (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli
UNVAN SINIF DERECE
657 SAYILI
KANUNA
GÖRE NET
AYLIK TUTAR
KISMİ ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
Avukat AH 1/1 1.849,76 924,88 2.312,20
Mimar TH 1/1 2.009,62 1.004,81 2.512,03
Mühendis TH 1/1 2.009,62 1.004,81 2.512,03
Veteriner SH 1/1 1.876,95 938,48 2.346,19
Şehir Plancısı TH 1/1 2.009,62 2.512,03
Fizikçi TH 1/1 1.826,23 2.282,79
Kimyager TH 1/1 1.826,23 2.282,79
İstatistikçi TH 1/1 1.826,23 2.282,79
Jeolog TH 1/1 1.826,23 2.282,79
Arkeolog TH 1/1 1.784,51 2.230,64
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.574,19 1.967,74
Tekniker TH 1/1 1.573,19 1.966,49
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.574,19 1.967,74
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.574,19 1.967,74
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00 1.558,75
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00 1.558,75
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.565,55 1.956,94
Hidrobiyolog TH 1/1 1.577,32 1.971,65
Hidrolog TH 1/1 1.826,23 2.282,79
Jeofizikçi TH 1/1 1.826,23 2.282,79
Jeomorfolog TH 1/1 1.826,23 2.282,79
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00 1.558,75
Matematikçi TH 1/1 1.826,23 2.282,79
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00 1.558,75
Pilot TH 1/1 1.577,32 1.971,65
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00 1.558,75
Sanat Tarihçisi TH 1/1 1.574,19 1.967,74
Çözümleyici GİH 1/1 1.372,32 1.715,40
Programcı GİH 1/1 1.372,32 1.715,40
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 2.304,32 2.880,40
Mütercim GİH 1/1 1.277,17 1.596,46
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.199,01 1.498,76
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.189,16 1.486,45
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.173,50 1.466,88
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.189,16 1.486,45
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.173,50 1.466,88
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.232,51 1.540,64
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.232,51 1.540,64
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.168,02 1.460,03
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.160,21 1.450,26
Sosyolog TH 1/1 1.577,32 1.971,65
Uzman Tabip SH 1/1 2.160,57 2.700,71
Tabip SH 1/1 1.909,03 2.386,29
Diş Tabibi SH 1/1 1.731,11 2.163,89
Psigolog SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Biyolog SH 1/1 1.558,25 1.947,81
Bakteriyolog SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.497,91 1.872,39
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.305,65 1.632,06
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.305,65 1.632,06
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.546,64 1.933,30
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 1.497,91 1.872,39
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.305,65 1.632,06
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.305,65 1.632,06
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.305,65 1.632,06
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Eczacı SH 1/1 1.653,67 2.067,09
Fizyoterapist SH 1/1 1.584,19 1.980,24
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.305,65 1.632,06
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 1.911,00 2.388,75
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.506,78 1.883,48
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/1 1.319,95 1.649,94
Antropolog SH 1/1 1.549,59 1.936,99
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.578,36 1.972,95
Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/1 1.250,84 1.563,55
(1) SAYILI CETVEL
1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ
PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)
UNVAN Öğrenim
Durumu
Hizmet Yılı Oran (%)
01/01/2013-
30/06/2013
DÖNEMİ BRÜT
TUTAR
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar 170 1.192,47
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 911,89
a) 19 yıl ve daha fazla olanlar 150 1.052,18
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar 140 982,03
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 911,89
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 150 1.052,18
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 140 982,03
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 130 911,89
a)18 yıl ve daha fazla olanlar 120 841,74
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 110 771,60
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 100 701,45
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 110 771,60
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar 100 701,45
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar 85 596,23
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110 771,60
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 100 701,45
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 85 596,23
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100 701,45
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 85 596,23
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar 200 1.402,90
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar 190 1.332,76
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar 180 1.262,61
a) 16 yıl ve daha fazla olanlar 190 1.332,76
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar 180 1.262,61
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar 170 1.192,47
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 185 1.297,69
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 175 1.227,54
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 165 1.157,39
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 165 1.157,39
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 155 1.087,25
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 145 1.017,10
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 140 982,03
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 130 911,89
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 120 841,74
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 115 806,67
b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar 105 736,52
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar 95 666,38
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 115 806,67
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar 105 736,52
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar 95 666,38
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 115 806,67
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 105 736,52
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 95 666,38
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 105 736,52
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 95 666,38
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 115 806,67
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 110 771,60
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 100 701,45
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110 771,60
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 100 701,45
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 85 596,23
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100 701,45
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90 631,31
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 85 596,23
Uzman Tabip
Hukuk Müşaviri
Avukat
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi,
Jeomorfolog, Matematikçi
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam,
Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist,
Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru,
Kütüphaneci
Lisans mezunu
olanlar
Önlisans
mezunu olanlar
Diğerleri
5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK
ÖDEME ORAN VE TUTARLARI
(2) SAYILI CETVEL
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
Diş Tabibi
Veteriner
Eczacı
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog,
Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner
Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni,
Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni
Sağlık bilimleri
lisansiyeri
olanlar
Önlisans
mezunu olanlar
Diğerleri
Çözümleyici, Programcı, Mütercim
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman,
Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman
Yükseköğrenim
mezunu olanlar
Diğerlerİ

www.kamudanhaberler.com

GENELGEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE 2013 MEMUR MAAŞLARI

İŞTE 2013 MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI


AKREDİTASYON-BOR-KOSGEB-TSE-KALKINMA AJANSI-MESLEKİ YETERLİLİK 666 SONRASI ÜCRETLER NE OLACAK?
tıklayınız.

666 KHK İPTAL SONRASI EK ÖDEME NE OLACAK? tıklayınız.


666 KHK İLE GETİRİLEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ KALDIRAN HÜKMÜ İPTAL EDİLDİ tıklayınız.


ANAYASA MAHKEMESİNİN 666 KHK İPTAL KARARI ve İÇERİĞİ ANLAMI


2013 YILI KAMU PERSONELİ MALİ VE SOSYAL HAK ÖDEMELERİ BUMKO GENELGE


2013 GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETLERİ AÇIKLANDI
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET