gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İŞÇİSİNE İKİNCİ İKRAMİYE MÜJDESİ

Bakanlar Kurulu 2014/6785 sayılı Kararıyla kamu kurumlarda çalışan işçilere, 2014 yılında 6772 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmünce verilecek ilave tediye tarihlerini belirledi.

11 Ağustos 2012 Cumartesi 09:06

KAMU İŞÇİSİNE İKİNCİ İKRAMİYE MÜJDESİ

Bakanlar Kurulu 2014/6785 sayılı Kararıyla 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


21/09/2015 SON GELİŞME İÇİN TIKLAYINIZ


Kanun Numarası: 6772 sayılı Kanuna göre ;

Kimler alacak?

 Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimseler alacak.

Ne kadar alacak?   

İşçilere bir aylık istihkakları tutarında bir ilave tediye yapılacak.

Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icab ettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.

Mezkur ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır. 

Bu karar uyarınca;

Bir aylık ücretleri miktarında ikramiyelerini 02 Ekim 2014 ve 26 Aralık 2014 tarihlerinde iki taksit şeklinde ödeme yapılacak.


2014 yılında 22 Ocak 2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan  BAKANLAR KURULU KARARI (Karar Sayısı : 2014/5808) ile 

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2014 yılında;
a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2014, diğer yarısının 30/6/2014 tarihinde,
b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 26/12/2014 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 26/12/2013 tarihli ve 13129 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamudan Haberler

BENZER YAZILAR:

2015 KAMU İŞÇİSİNE İLAVE TEDİYE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

2015 YILI 375 KHK TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYE TUTARI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET