gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT MÜFETTİŞLERİ 6111 MAĞDURU

6111 sayılı Kanuna bağlı olarak ek tazminat uygulaması müfettişleri mağdur etti. Konuya ilişkin Devlet Denetim Elemanları Derneği tarafından Maliye Bakanlığı ve Enerji Bakanlığına bilgilendirme yazısı gönderilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

14 Eylül 2011 Çarşamba 19:49
KİT Müfettişleri 6111 Mağduru

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 121. Maddesi ile değiştirilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 . maddesinin (b) bendinin uygulaması esnasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel problemlerle ilgili olarak DENETTE görüş ve önerilirini ihtiva eden yazılar Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, ayrıca başta Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olmak üzere Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bazı KİT’lerde 657 sayılı yasanın belirlemiş olduğu genel ücret dengesinin denetim elemanlarının da bulunduğu 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar aleyhine bozulması nedeniyle de Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. Söz konusu yazılar aşağıdadır;
MALİYE BAKANLIĞI
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 . maddesinin (b) bendi:” Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %100’ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödenir. Bu ek tazminat gelir vergisine tabi tutulmaz.” şeklinde iken 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 121. Maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dâhil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200’ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”
Yapılan bu değişiklik çerçevesinde;
Maliye Bakanlığınca ödenecek ek tazminata ilişkin oran ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının 21.03.2011 tarihli ve 6252 sayılı yazısı üzerine Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarında 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (1) Sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Tazminata İlişkin Usul ve Esaslar belirlenerek Maliye Bakanlığının 05.04.2011 tarih ve 3965 sayılı yazısı ekinde sunulmuştur. Keza aynı yazı ekinde ek tazminat oranlarının belirlendiği cetvele de yer verilmiştir.
Maliye Bakanlığının 05.04.2011 tarih ve 3965 sayılı yazı ekinde yer alan Maliye Bakanlığınca Belirlenen Usul ve Esasların 5. Maddesinin 1. Fıkrası’nın ( a) bendi ile: “ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları üretim satış karlılık, verimlilik ve ihracat gibi iş ve hizmetlerin özelliklerini dikkate almak suretiyle ekli cetvellerde yer alan oranları geçmemek üzere ek tazminat oranlarını tespit etmeye yetkilidir” kuralı getirilmiştir.
Bilindiği üzere; Kamu çalışanlarının aylıklarında standardizasyon çalışmaları sonucu, denge tazminatı uygulaması ve akabinde ek ödeme uygulamaya konulmuş, memur ve sözleşmeli personelin aylıklarında bir takım iyileşmeler sağlanmıştı. Bu iyileştirmelerden KİT'ler de çalışmakta olan şube müdürü ve üstü makamlardaki personel ek ödeme ile aynı mantalitedeki ek tazminat uygulamasından yararlandıkları gerekçesiyle yoksun kalmışlardı. Bu uygulama sonucunda 1 Sayılı Cetvelde yer alan ünvanların alt ünvanlara görece maaşça geride kalmış KİT Şube Müdürleri personelinden bile az aylık alır duruma gelmişlerdi. Ortaya çıkan eşitsizlik 6111 sayılı Kanunun 121. Maddesiyle giderilmeye çalışılmıştır.
Bu çerçevede; yapılan yasal düzenleme ortaya çıkan eşitsiz durumu gidermeye dönük olduğu halde, belirlenen ek tazminat oranları ile uygulama usul ve esasları yeni bir takım eşitsizliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verirken, ayrıca; hukuka aykırı yetki devri suretiyle bazı KiT’lerin subjektif uygulamasına meydan vermiştir.
Şöyleki;
1- Bilindiği üzere; yetki devrinin yasada açıkça yer alması, ayrıca yetki devri yapan makamın da bu yetkiye sahip olması gerekir. Bu çerçevede; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25 . maddesinin (b) bendini değiştiren, 6111 sayılı Kanunun 121. Maddesinde açıkça ya da zımnen bir yetki devri öngörülmediği halde; Doğrudan Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi gereken ek tazminat oranları Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Tazminata İlişkin Usul ve Esasların 5. Maddesi (a) bendiyleteşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurullarına devredilmiştir.
KHK’de ek tazminatları belirleme yetkisinin devredilebileceğine dair açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, bu yetkinin ilgili Teşebbüslerin Yönetim Kurullarına devredilmiş olması açıkça hukuka aykırı olduğu gibi bazı KİT Yönetim Kurullarının yeni eşitsizlikler ortaya çıkartan subjektif uygulamalarına da yol açmıştır. Örneğin; tüm KİT Yönetim Kurulları Maliye Bakanlığının belirlediği ek tazminat oranlarını aynen uyguladığı halde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bazı kadrolara daha düşük oranlı olarak belirlemiş ve uygulamıştır (EK: 1). Ayrıca bu uygulama neticesinde birçok KİT Teftiş Kurulunda 2-6 derece kadrolu müfettişler bölge müdürü ve üstü ünvanlardan daha düşük maaş alır duruma gelmişlerdir.
Ayrıca ; 6111 sayılı Kanunun 121. Maddesiyle, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 . maddesinin (b) bendinde yapılan değişikliğin amacı; 2 sayılı cetvelde sözleşmeli statüde yer alan ünvanlarla, 1 sayılı cetvelde yer alan ünvanlar arasında 1 sayılı cetvelde yer alan ünvanlar aleyhine olan ücret dengesizliğinin giderilmesidir. Görüleceği üzere söz konusu uygulamalar aynı zamanda KİT’lerde 1 sayılı cetvel de yer alan ünvanlar arasında da ücret eşitsizliğine sebebiyet verdiğinden yapılan değişikliklerden umulan hedef amaca ulaşılamamış, yönetim kurullarına yapılan yetki devri ile 1 sayılı cetvelde yer alan ünvanlara Maliye Bakanlığınca belirlenen ek tazminat oranlarından subjektif ve daha düşük oranlarda verilmesinin doğal bir sonucu olarak. 1 Sayılı Cetvelde yer alan ünvanlar arasında 657 sayılı yasanın belirlemiş olduğu genel ücret dengesinin bozulmasına yol açmıştır.
Bazı Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıkların Yönetim Kurullarınca belirlenen ek tazminatları ve bunlar arasındaki eşitsizliği gösterir listeler yazımıza ek yapılmıştır. (EK:2)
Yine bilindiği üzere 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3771 sayılı yasanın 5. Maddesiyle değişik 25. Maddesinin (b) fıkrasıyla getirilen “… en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %100’ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödenir…” ek tazminatın uygulamasında 1 sayılı cetvelde yer alan ünvanlara gore farklı oranlarda değil seyyanen tüm ünvanlara %100 oranı uygulanarak 657 sayılı yasanın belirlemiş olduğu ücret dengesi gözetilmiştir.
Sayın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel başkalığınca yukarıda arz ettiğimiz hususların dikkate alınarak;
Öncelikle ek tazminat konusunda yasada öngörülmeyen teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yönetim kuruluna yapılan yetki devrinin iptali ile 1 Sayılı cetvelle ilgili ek tazminat uygulamasının 399 sayılı kararnamenin 3771 sayılı yasanın 5. Maddesiyle değişik 25. Maddesinin (b) fıkrasıyla getirilen ek tazminat usul esasları çerçevesinde ve 657 sayılı yasanın belirlediği ücret dengesini bozmayacak şekilde 1 sayılı cetvel içerisinde yer alan ünvanların tamamına aynı oranda uygulanmasının sağlanmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz.
 
DENETTE kaynaklı haber hazırlanılmıştır.

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET