gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVAN GENELGESİ

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Genelge 1/1/2016-30/06/2016 döneminde geçerli olacak.

20 Ocak 2016 Çarşamba 15:37
MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVAN GENELGESİ

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE(Sıra No: 3)

23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılıResmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve HizmetKollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 YıllarınıKapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 4.1.2016 tarihli ve 27998389-010-06­02/82 sayılı Genelge ile1/1/2016-30/06/2016 döneminde geçerli olmak üzere;

 

657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık göstergetablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlaraçevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,088817)olarak; memuriyet taban aylığıgöstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,390277)olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlaraçevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,028165)olarak belirlenmiştir.

 

Buitibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2016yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarınsözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde veödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesigerekmektedir.

1-   24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılıKanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılıBelediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan"İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi, "İçişleriBakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir. Bunedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesininüçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleriMaliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2-   5393 sayılı Belediye Kanununun 49uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2016tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları,asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayırakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1)Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli'nde gösterilmiştir.

 

Buna göre;

 

a) Belediyelerve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehirbelediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2016 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2016 yılında ilk defa istihdam edilmeyebaşlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı


Sözleşme Ücret TavanlarıCetveli'nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitineyetkilidir.

b)      5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiçerçevesinde 2015 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2016 yılında dagörevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitineilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2016 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2016 tarihinden itibarengeçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yineOcak/2016 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ilebirlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvanve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmelipersonele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmelipersonel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2016 tarihine kadar İçişleriBakanlığına gönderilecektir.

 

Ayrıca,5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmelipersonel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulukararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinintespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarakalınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaçadet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği deaçıkça karara bağlanacaktır.

c)   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı,aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) SayılıSözleşme Ücret Tavanları Cetveli'nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimiuygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlereuygun olarak işlem tesis edilecektir.

 

3- 5393sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlısözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göreek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan 3. Dönem Toplu Sözleşmenindördüncü bölümünde yer alan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin TopluSözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Buçerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödemeoranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2)Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konususözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"dabelirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a)  İlgilipersonel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararıalınmaksızın ve 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere; 2016 yılına ilişkinsözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmelipersonelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge'ye ekli (2)Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden eködeme hesabı yapılacaktır.

b)    5393 sayılı Kanunun 49 uncumaddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlıolarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasındanyararlandırılmayacaktır.


c)  Ek ödemeler, sigorta primine esaskazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, buek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

 

ç) Eködeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden soma gelmek üzereyeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d)  Ek ödeme tutarı, maaş bordrosundasözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıcagösterilecektir.

 

4- Anılan3. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personelpozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı BakanlarKurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet MemurlarıYiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesindeyararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncumaddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdamedilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuruolarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerindentahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslardikkate alınarak 31/12/2017 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.Bilgilerinive gereğini rica ederim.

 

 

 

 EK:

Ek-1: (1) Sayılı Sözleşme ÜcretTavanları Cetveli 

Ek-2: (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli


(1) SAYILI CETVEL

01/01/2016 - 30/06/2016 DÖNEMİNDE GEÇ ERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVES İNDE Ç ALIŞ TIRULAC AK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI İTLİ

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARİ

KISMİ ZAMANLI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

2 350,43

1 175.22

2 938.04

Mimar

TH

1/1

2 542,72

1.271.36

3.178.40

Mühendis

TH

1/1

2.542,72

1.271.36

3178.40

Veteriner

SH

1/1

2 383,15

1 191.58

2.978.94

Şehir Plancısı

TH

l/l

2 542.72

 

3178.40

l:ı;'.tl.U

TH

1/1

2.322,12

 

2.902.65

Kimyager

TH

1/1

2.322.12

 

2 902,65

istatistikçi

TH

1/1

2.322.12

 

2 902.65

k.ıİLl".

TH

1/1

2.322,12

 

2 902,65

Arkeolog

TH

1/1

2.271.94

 

2.839,93

lleslonıtor (Yükyekoğreninı Mezunu)

TH

1/1

2.01 8,95

 

2.523.69

Tekniker

TH

l/l

2 017.76

 

2 522,20

Grofrkeı (Yükseköğrenim Me/tımi)

TH

1/1

2.018.95

 

2 523,69

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu")

TH

1/1

2 018.95

 

2.523.69

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.625.37

 

2.031.71

Teknik Ressam (Uİse Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.625.37

 

2 031,71

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2 008,55

 

2-510,69

Hidrobiyolog

TH

1/1

2.022,72

 

2 528.40

Hidrolog

TH

1/1

2.322.12

 

2 902,65

Jeofizikçi

TH

1/1

2,322,12

 

2 902.65

Jeomorfolog

TH

1/1

2.322,12

 

2.902.65

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 625.37

 

2 031,71

Matematikçi

TH

1/1

2.322,12

 

2.902.65

Ölçü Aynı MiiıuırııiLı.se Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.625.37

 

2.031.71

Pilot

TH

1/1

2.022.72

 

2.528,40

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.625,37

 

2.031.71

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

2.018,95

 

2.523.69

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.022.72

 

2.528.40

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.022.72

 

2.528,40

Hukuk Müşaviri

GIH

1/1

2.897,21

 

3,621.51

Mütercim

GİH

1/1

1 661.68

 

2 077,10

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.567,66

 

1.959,58

Ivğilıncıı (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

3/1

1.555,78

 

1.944.73

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezun»)

GIH

3/1

1.536.96

 

1.921.20

Çocuk Lğüıcibi ( Yükacköğıcııiıu Mezımıi)

GIH

3/1

1.555,78

 

1.944.73

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1,536,96

 

1 921,20

Çocuk EğUimcisifYükseköğrenim Mezunu)

GIH

1/1

1 607.94

 

2 009,93

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yttksckogıenlin Mezunu)

GİH

1/1

1.607.94

 

2.009,93

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

4/1

1.530,38

 

1.912,98

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1 520.97

 

1.901,21

.y! ■ '

TH

1/1

2 022.72

 

2.528,40

Uzman Tabip

SH

1/1

2.724,30

 

3 405.38

Tabip

SH

1/1

2 421.72

 

3,027,15

Diş Tabibi

SH

1/1

2.207.72

 

2 759,65

Psikolog

SH

1/1

2.030,97

 

2 538,71

Biyolog

SH

1/1

1.999.77

 

2.499,71

İSeıkleriyolog

SH

1/1

2.030,97

 

2.538.71

Diyetisyen (Snğlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.030,97

 

2,538.71

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2 030.97

 

2.538,71

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.927,20

 

2,409,00

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2 030,97

 

2.538.71

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2 030.97

 

2.538,71

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1 695.93

 

2.1 19,91

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.695,93

 

2 1 19.91

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.985,81

 

2.482,26

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

1 927.20

 

2 409,00

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1 695.93

 

2,119.91

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 695,93

 

2 119.91

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 695.93

 

2 119.91

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

2 030,97

 

2.538.71

Eczacı

SH

1/1

2 114,56

 

2,643,20

Kizyolcmpist

SH

1/1

2 030.97

 

2 538,71

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.695.93

 

2 119.91

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

2 424,10

 

3 030.13

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.937.88

 

2.422,35

Veteriner Sağlık Teknisyeni (LİHc Deneri Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.713.13

 

2 141.41

Antropolog

SH

1/1

1 989,37

 

2 486,71

KütünumıacJ (Yük sek öğrenin l Mezunu)

TH

1/1

2.023,98

 

2.529,98

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1 629,99

 

2.037,49


(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDEÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

 

 

 

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran(%)

01/01/2016-30(06/2016 DÖNİMİBRİ'rrTllTAR

HukukMüşaviri

 

a) 13 vll ve daha fada olanlar

170

1 434,39

a) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1 096.89

Avukat

 

a) 19 vıl ve daha fazla olanlar

150

1 265.64

3) 13-18 (dahil) vıl arasında ulanlar

140

1 181.27

c) 0-12 (dahil) vıl arasında olanlar

130

1 096,89

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

 

a) 18 vıl ve daha fazla olanlar

150

1 265 64

b) 12-17 (dahil) vıl arasında olanlar

140

1 181.27

c) 0-11 (dahil) vıl arasında olanlar

130

1 096.89

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 

a)18 vıl ve daha fazla olanlar

120

1 012.51

b) 12-17 (dahil) vıl arasında olanlar

110

928.14

c) 0-11 (dahil) vıl araş ında olanlar

100

843.76

Restoratör, Tekniker, Grafıker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonorrist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

Lisans mezunu olanlar

a) 21 vıl ve daha fazla olanlar

110

928.14

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

843,76

c) 6-14 (dahil)yıl arasında olanlar

90

759.30

d) 0-5 (d alı il) vıl araş ında olanlar

85

717,20

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 vıl ve daha fazla olanlar

110

928,14

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

 

c) 8-16 (dahil) vıl arasında olanlar

90

759.39

d)0-7 (dahil) vıl arasında olanlar

85

717,2(1

Diğerleri

a) 25 vıl ve daha fazla olanlar

100

843,76

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

759JÎI

c) 0-15 (dahil) vıl arasında olanlar

85

717,20

Uzman Tabip

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

1 687,52

b) 7-12 (dahil) vıl araş ında olanlar

190

1 603,15

c) 0-6 (dahil) vıl arasında olanlar

180

1 518,77

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

 

allövılvedaha fazla olanlar

1«1

1 603,15

b) 10-15 (dahil) vıl arasında olanlar

180

1 518.77

c) 0-9 (dahil) vıl arasında olanlar

170

1.43439

(Diş Tabibi

 

a) 17 vıl ve daha fazla olanlar

185

1.560.96

b) 11-16 (dahil) vıl arasında olanlar

175

1 476,511

c) 0-10 (dahil) vıl arasında olanlar

165

L392.21

Veteriner

 

a) 17 vıl ve daha fazla olanlar

165

1 392,21

b) 11-16 (dahil) vıl arasında olanlar

155

1 307,83

c) 0-10 (dahil) vıl arasında olanlar

145

1.223,45

Eczacı

 

a) 17 vıl ve daha fazla olanlar

140

1 181,7.7

b) 11-16 (dahil) vıl arasında olanlar

130

1.096,89

c) 0-10 (dahil) vıl arasında olanlar

120

1.012,51

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog

 

a) 18 vıl ve daha fazla olanlar

115

97033

h) 12-27 (dahil) vıl arasında olanlar

105

885,95

c)3-ll (dahil) yıl arasında olanlar

95

801,51

d) 0-2 (dahil) vıl arasında olanlar

90

759.39

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veterin erSağlıkTeknisyeni

Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar

a) 21 vıl ve daha fazla olanlar

115

970,33

b) 15-20 (dahil) vıl arasında olanlar

105

885.95

c) 6-14 (dahil) vıl arasında olanlar

95

801,51

d) 0-5 (dahil) vıl arasında olanlar

90

759,39

Onlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

970,33

b) 17-22 (dahil) vıl arasında olanlar

105

885,95

c) 8-16 (dahil) vıl arasında olanlar

95

801.57

d) 0-7 (dahil) vıl arasında olanlar

90

759,39

Diğerleri

a) 25 vıl ve daha fazla olanlar

105

885,95

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

801.57

c) 0-15 (dahil) vıl arasında olanlar

90

759,39

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

 

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

970.33

b) 16-24 id ah il) vıl arasında olanlar

110

928.14

c) 0-15 (dahil) vıl arasında olanlar

100

843,76

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezunu olanlar

a) 23 vıl ve daha fazla olanlar

110

928,14

b) 17-22 (dahil) vıl arasında olanlar

loo

843,76

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

759.39

d) 0-7 (dahil) vıl araş ında olan lar

85

717.20

Diğerleri

a) 25 vıl ve daha fazla olanlar

100

843.76

b) 16-24 (dahil) vıl arasında olanlar

90

759,39

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olan lar

85

717,20

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET