gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ÜCRET TAVANLARI

2. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5 inci maddesi çerçevesinde Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

10 Ağustos 2015 Pazartesi 21:57
Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

GENELGE

14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malive Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem TopluSözleşmesinin 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan3.7.2015 tarihli ve 27998389-010.06.02 /6235 sayılı Genelge ile1/7/2015-31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncümaddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göstergerakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,083084),

- Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacaktaban aylık katsayısı (1,30054),

- İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve malisorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödemekatsayısı ise (0,026347),

olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncumaddesi çerçevesinde 1/7/2015 tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarakçalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinintespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesisedilmesi gerekmektedir.

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncımaddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına veMaliye Bakanlığına" ibaresi, "İçişleri Bakanlığına" şeklindedeğiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü vedördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri MaliyeBakanlığına gönderilmeyecektir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesiçerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/201 5 tarihindenitibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçimindirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamlarıdikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme ÜcretiCetveli'nde gösterilmiştir.

Buna göre;

a) İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idarebirliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarınınyönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2015 tarihinden sonrasözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler içinsöz konusu Cetvelde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücrettespitine yetkilidir.

b) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idarebirlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılıKanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynımaddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekteolan sözleşmeli personelin 1/7/201 5 tarihinden sonraki net aylık sözleşmeücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarakçalışanların aylıklarında 201 5 yılının ikinci altı ayı içingerçekleşen aylık artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdakisözleşmeli personele, 1/7/201 5 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziranayındaki sözleşme ücretinin %4,76 oranında artırılması suretiyle bulunacaktutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesiuyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşmeücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık netsözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'ndegösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdamedilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genelhükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

d) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesindesözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2015tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2015-31/12/2015 tarihleriarasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2015 tarihi itibariyle geçerli olan aylıknet sözleşme ücretinin 17/31'i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen eködemenin 17/31'i tutarında ödeme yapılacaktır.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasıçerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasınagöre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı ResmiGazetede yayımlanan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin TopluSözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Buçerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ilebu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek ÖdemeOranları Cetveli'nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmelipersonelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "SözleşmeliPersonele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilen usul ve esaslarile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veyayönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere;201 5 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmakkaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresihesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak buGenelge'ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde denk gelen ek ödemeoranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncüfıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel eködeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahiledilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemedensadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücretmaddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmedegösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ilebirleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4) 2015 yılında çalıştırılmış olanlardan 201 6 yılında daçalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2015 tarihi itibariyle iştençıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2016 yılına ilişkin aylık net ücretleriOcak/201 6'de belirlenecek ve kendileri ile 1/1/201 6 tarihinden itibarengeçerli olacak şekilde 201 6 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

5- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tamzamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclisveya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüpyürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamınayönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir


kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmelipersonel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

6- Anılan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 8 inci maddesinde,sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları YiyecekYardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesindeyararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncumaddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdamedilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmaktaolanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmeksuretiyle ve anılan Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak31/12/2015 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devamolunacaktır.

EKLER:

Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli Ek-2 (2)Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli


(1) SAYILI CETVEL

1/7/2015 - 31/12/2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

 

 

 

 

657 SAYILI

KISMİ ZAMANLI

TAM ZAMANLI

UNVAN

SINIF

DERECE

KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

SÖZLEŞMELİ

PERSONEL NET

ÜCRET TAVANI

SÖZLEŞMELİ

PERSONEL NET

ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

2.214,81

1.107,41

2.768,51

Mimar

TH

1/1

2.394,70

1.197,35

2.993,38

Mühendis

TH

1/1

2.394,70

1.197,35

2.993,38

Veteriner

SH

1/1

2.245,41

1.122,71

2.806,76

Şehir Plancısı

TH

1/1

2.394,70

 

2.993,38

Fizikçi

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

Kimyager

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

İstatistikçi

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

Jeolog

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

Arkeolog

TH

1/1

2.141,39

 

2.676,74

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.904,74

 

2.380,93

Tekniker

TH

1/1

1.903,62

 

2.379,53

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.904,74

 

2.380,93

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.904,74

 

2.380,93

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.536,56

 

1.920,70

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.536,56

 

1.920,70

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.894,99

 

2.368,74

Hidrobiyolog

TH

1/1

1.908,26

 

2.385,33

Hidrolog

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

Jeofizikçi

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

Jeomorfolog

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.536,56

 

1.920,70

Matematikçi

TH

1/1

2.188,35

 

2.735,44

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.536,56

 

1.920,70

Pilot

TH

1/1

1.908,26

 

2.385,33

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.536,56

 

1.920,70

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

1.904,74

 

2.380,93

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.908,26

 

2.385,33

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.908,26

 

2.385,33

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

2.726,31

 

3.407,89

Mütercim

GİH

1/1

1.570,52

 

1.963,15

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.482,56

 

1.853,20

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.471,46

 

1.839,33

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.453,86

 

1.817,33

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.471,46

 

1.839,33

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.453,86

 

1.817,33

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.520,24

 

1.900,30

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.520,24

 

1.900,30

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.447,69

 

1.809,61

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.438,88

 

1.798,60

Sosyolog

TH

1/1

1.908,26

 

2.385,33

Uzman Tabip

SH

1/1

2.564,54

 

3.205,68

Tabip

SH

1/1

2.281,51

 

2.851,89

Diş Tabibi

SH

1/1

2.081,31

 

2.601,64

Psigolog

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Biyolog

SH

1/1

1.886,79

 

2.358,49

Bakteriyolog

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.818,88

 

2.273,60

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.602,56

 

2.003,20

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.602,56

 

2.003,20

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.873,71

 

2.342,14

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

1.818,88

 

2.273,60

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.602,56

 

2.003,20

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.602,56

 

2.003,20

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.602,56

 

2.003,20

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Eczacı

SH

1/1

1.994,16

 

2.492,70

Fizyoterapist

SH

1/1

1.915,98

 

2.394,98

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.602,56

 

2.003,20

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

2.283,72

 

2.854,65

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.828,87

 

2.286,09

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim)

SH

3/1

1.618,65

 

2.023,31

Antropolog

SH

1/1

1.877,04

 

2.346,30

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.909,42

 

2.386,78

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1.540,87

 

1.926,09


 

 

 

(2) SAYILI CETVEL

 

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

 

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

01/07/2015-31/12/2015 DÖNEMİ BRÜT TUTAR

Hukuk Müşaviri

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

1.341,81

b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.026,09

Avukat

 

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.183,95

 

b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.105,02

 

c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.026,09

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.183,95

 

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.105,02

 

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.026,09

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 

a)18 yıl ve daha fazla olanlar

120

947,16

 

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

868,23

 

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

789,30

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

868,23

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

789,30

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

670,90

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

868,23

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

789,30

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

670,90

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

789,30

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

670,90

Uzman Tabip

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

1.578,60

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

1.499,67

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.420,74

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

 

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

1.499,67

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.420,74

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

1.341,81

Diş Tabibi

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

1.460,20

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

1.381,27

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

1.302,34

Veteriner

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

1.302,34

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

1.223,41

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

1.144,48

Eczacı

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

1.105,02

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.026,09

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

947,16

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

907,69

b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar

105

828,76

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

749,83

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni

Sağlık bilimleri lis ansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

907,69

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

828,76

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

749,83

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

907,69

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

828,76

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

749,83

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

828,76

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

749,83

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

 

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

907,69

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

868,23

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

789,30

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yüks eköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

868,23

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

789,30

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

670,90

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

789,30

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

710,37

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

670,90

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET