gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜM KAMU PERSONELİ 2015 YILI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ AYRINTILARI

2015 yılında kamu personeline verilecek fazla çalışma ücretleri 2015 yılı Bütçesinde kesinleşti. Buna göre memura saat başı fazla çalışma 1,54 TL olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...

08 Ocak 2015 Perşembe 09:35
TÜM KAMU PERSONELİ 2015 YILI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ AYRINTILARI

KAMU PERSONELİ 2015 YILI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 

2015 yılında kamu personeline verilecek fazla çalışma ücretleri 2015 yılı Bütçesinde kesinleşti. Buna göre memura saat başı fazla çalışma 1,54 TL olarak belirlendi. İşte ayrıntılar... 

Saat Başı Fazla ÇalışmaÜcreti:

 

            1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığındasaat başına yapılacak ödeme 1,63 Türk Lirasıdır. (399 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındakihükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışmaücretleri için bu saat ücreti esas alınır.) Bu miktar 2014 yılında 1,54 TL idi. 

 

            2- 657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yeralan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışmakarşılığında;

 

 

             a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleridahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başınayapılacak ödeme 1,71 Türk Lirasıdır. 2014 yılında ise 1,62 TürkLirasıydı.

 

            b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı(Bakanlıklar),  Genel Müdür ve daha üstbirim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiralrütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör,Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,71Türk Lirasıdır. 2014 yılında ise 1,62 Türk Lirasıydı.

 

            c) Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeligenel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genelmüdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda60 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme1,71 Türk Lirasıdır. 2014 yılında ise 1,62 Türk Lirasıydı.

 

            ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ileüniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdiklerifazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara,yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleriiçinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzeresaat başına yapılacak ödeme 1,63 Türk Lirasıdır.

 

            d) Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarındagörev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesincedüzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesineyardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilengörev yapanlara, Anadolu Üniversitesinin talebi üzerine yıllık olarak MaliyeBakanlığınca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak veAnadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretimkurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her birpersonel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,80 TürkLirasıdır.

 

e) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazlaçalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllıkolarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleriiçinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzeresaat başına yapılacak ödeme 1,63 Türk Lirasıdır.

 

f) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, meslekive teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilenmesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığıidari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), yasal çalışmasaatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda100 saati geçmemek üzere saat başına yapılacak ödeme 2,80 Türk Lirasıdır.

 

            g) 5253 sayılı DerneklerKanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerincegörevlendirilen 657 sayılı Kanuna tabi personelden fazla çalışma karşılığındakendilerine izin verilme imkânıbulunmayanlara, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yıllık olarak MaliyeBakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmakşartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saatbaşına yapılacak ödeme 1,63 TürkLirasıdır. 

 

         ğ) Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personeldengerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânıbulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazlaçalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 50saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 4,89 Türk Lirasıdır.

            3- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölyeve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağançalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılıKanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfıpersoneli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati,  resmi ve dini bayram günleri haricindekitatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslekliselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum dönersermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 6,72Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretimekatkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir.

 

            4- Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla çalışma yapmayanlarayukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde,ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazlaçalışma ücreti bir katı fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezayailişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesaiçizelgesini onaylayandan tahsil edilir.

 

            5- Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücretialanlara, yukarıdaki hükümlere göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET