gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK PERSONELİ YOL MASRAFI ÖDEME KOŞULLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu memuriyet mahalli yol masrafı uygulamasını açıkladı.

07 Ağustos 2015 Cuma 13:37
SGK PERSONELİ YOL MASRAFI ÖDEME KOŞULLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatının harcama birimlerinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde geçici görevle görevlendirilen personelin yolluklarının tahakkuk ettirilmesinde gerek memuriyet mahalli tanımının değişmiş olması gerekse yol masrafının tespitinde tereddüt edilen hususlara açıklık getirilmesi ve uygulama birliği sağlanması açısından aşağıdaki açıklamalar yapıldı.


Açıklamada;


6245 sayılı Kanunun "Harcırah hesabında esas tutulacak yol" başlıklı 6 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, "Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.


Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır." denilmekte, "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur." hükmü yer almaktadır.


Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "memuriyet mahalli" tanımı 11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un 89 uncu maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup "Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri," şeklinde değiştirilmiştir.


Bu bağlamda, 6245 sayılı Kanunda yer alan memuriyet mahalli tanımında yapılan değişiklik nedeniyle, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığınca hazırlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39) 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin son paragrafında "Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır." ifadesi yer almaktadır.


Genel bir ifade ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği, harcırah hakedişlerinde harcamalar gerçek giderler üzerinden tahakkuk ettirilir. Ancak harcıraha müstahak personel tarafından yapılan gerçek giderler mevzuatta belirtilen miktardan fazla ise mevzuatta belirtilen tutarlar üzerinden harcırahın tahakkuk ettirilmesi gerekir. Harcırah beyanında aksi sabit oluncaya kadar harcıraha müstehak olan kişinin beyanı geçerli kabul edilir. Gerçeğeaykırı beyanın tespit edilmesi halinde ise ilgililer hakkında idari ve adli işlem yapılması esastır.


Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.


Netice itibarı ile merkez ve taşra birimlerince yapılacak geçici görevlendirmelerde;

1- İkametgah veya görev mahalli ile istasyon, iskele, otogar veya havalimanının arasındaki ulaşımın aynı belediye sınırları (memuriyet mahalli) içinde olması ve birimlerince nakil vasıtası temin edilmemesi halinde, ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele, otogar veya havalimanı arasındaki nakil vasıtası masrafları ile hamal (görevi ile ilgili olması şartıyla cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj masraflarının ödenmesi,
2- 6552 sayılı Kanunla 6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının(g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımında yapılan değişik doğrultusunda, ikametgah veya görev mahalli ile istasyon, iskele, otogar veya havalimanının aynı memuriyet mahalli içinde olup olmadığı hususunda tereddüt yaşanması halinde, Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39) uyarınca illerde bulunan defterdarlıklardan görüş alınması ve alınan görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesi,
gerektiği belirtildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET