gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GİYECEK YARDIMI KADROYA MI YAPILAN İŞE GÖRE Mİ VERİLİR?

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 02.10.2013 tarih 4941 sayılı yazısına göre her ne kadar kadro unvanları sağlık memuru, hizmetli, şoför olsa dahi fiilen bu görevleri yapmadıkları süre içerisinde giyecek yardımı yapılması mümkün bulunmamakla birlikte, fiilen görevlerini yapmaya başladıkları tarihten itibaren ise kullanma dönemleri de dikkate alınmak suretiyle giyecek yardımı yapılması mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

03 Temmuz 2014 Perşembe 13:02
GİYECEK YARDIMI KADROYA MI YAPILAN İŞE GÖRE Mİ VERİLİR?

Yazıda;

    "Bilindiği üzere, 14/9/1991 tarih ve91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara YapılacakGiyecek Yardımı Yönetmeliğinin "Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar" başlıklı3'üncü maddesinde, "2 nci maddede belirtilen personeldengiyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıflarıitibariyle ekli ive IIsayılı cetvellerde sösterilmistir. Bu cetvellerde veralmayanlar her ne suretle olursa olsun buyardımdan yararlandırılmazlar..."

9'uncumaddesinde, "Kurumlar tarafından giyimeşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı,sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir... "

11'incimaddesinde ise, "Kurum ve kuruluşlar,verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standartfiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına görekarşılarlar:'

13'üncümaddesinin (a) fıkrasında ise; "Giyimeşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilengiyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımıkullanana aittir. " hükümleri yer almaktadır.

Diğertaraftan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğütarafından yayımlanan 22.02.2013 tarih ve 2043 sayılı '-GiyecekYardımı Yönetmeliğinin Uygulanması" hakkındakigenel yazısının eki "EK-3 Memurlara VerilecekGiyecek Eşyalarına İlişkin Dağıtım Listesi "ndegiyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetvellerinesas alınarak aynive nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrıayrı olarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göredağıtım listesinin düzenleneceği şeklinde konuya açıklık getirilmiş, Ek-1 "Memurlaraverilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyat listesinde personele ayni verilecek giyecek yardımı, Ek-2 "Nakdenyapılacak giyim yardımına ilişkin fiyat listesinde" isepersonele nakden verilecek giyecek yardımı tutarları belirlenmiştir.

Yukarıdayapılan açıklamalara göre giyecek yardımı almaya müstahak personele, kurum tarafından Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetveller esasalınarak, kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre düzenlenen EK-3Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına İlişkin Dağıtım Listesindeki "HizmetYeri" sütunu esas alınarak I veya II sayılı cetvelde gösterilen giyecek yardımının yapılması gerektiğinden,her ne kadar kadro unvanları sağlık memuru, hizmetli, şoför olsa dahi fiilen bugörevleri yapmadıkları süre içerisinde giyecek yardımı yapılması mümkünbulunmamakla birlikte, fiilen görevlerini yapmaya başladıklarıtarihten itibaren ise kullanma dönemleri de dikkate alınmak suretiyle giyecekyardımı yapılması mümkün bulunmaktadır."

K: http://www.yhgm.saglik.gov.tr/dosya/1-87977/h/soru-1-giyecek-yardimi-strateji-gelistirme-baskanligi-g-.pdf

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET