gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞKA KURUMA GEÇMEK İSTEYENE ARAŞTIRMA ALTYAPILARI KURULU

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Mecliste kabul edildi. Kanunda başka kuruma geçmek isteyen kamu personeli için bir fırsat sunmakta.

04 Temmuz 2014 Cuma 11:28
BAŞKA KURUMA GEÇMEK İSTEYENE ARAŞTIRMA ALTYAPILARI KURULU

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Mecliste kabul edildi. Kanunla, Araştırma Altyapıları Kurulu kuruluyor. Kanunda, araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin konular düzenleniyor. Ayrıca Kurula bağlı İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi oluşturuluyor.  Araştırma altyapıları; yönetim kurulu, danışma kurulu ve müdürlükten oluşacak.

Yönetim kurulu, araştırma altyapısının karar organı olacak ve araştırma altyapısıyla ilgili her türlü idari ve mali sorumluluğu sahip olacak. Yönetim kurulu, araştırma altyapısının ilgili olduğu yükseköğretim kurumu, diğer yükseköğretim kurumlan, özel sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından seçilecek en az beş en fazla 9 üyeden üyeden oluşacak.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katılımıyla kurulan ortak araştırma altyapılarına merkezi yönetim bütçesinden cari ve yatırım desteği sağlanabilecek.  Sağlanacak destek, araştırma altyapısındaki kamu ortaklık payı dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenecek. İşletme hakkı devri yapılmış araştırma altyapılarına cari giderleri karşılamak üzere kamu kaynağı aktarılamayacak. 

Araştırma altyapılarının gelirleri yükseköğretim kurumları döner sermaye kapsamı dışında tutulacak. Yeterlik almış araştırma altyapılarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge destek programlarında öncelik verilecek. Bu programlar kapsamında araştırma altyapılarına verilecek desteklerde proje kurum hissesi oranı yönetmelikle belirlenecek. 

Araştırma altyapılarının hizmetleri, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel ile yükseköğretim ve kamu kurum ve kuruluşlarından tam veya yarı zamanlı görevlendirmeyle gelen personel eliyle yürütülecek. Araştırma altyapılarında müdür, müdür yardımcısı, tam zamanlı araştırmacı, yarı zamanlı araştırmacı, teknisyen ve destek personeli istihdam edilebilecek. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında çalışanlar kendilerini isteği ve kurumlarının muvafakati ile araştırma altyapılarında istihdam edilebilecek. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulacak. Verilecek ücret ile diğer mali ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenecek. Bu şekilde istihdam edilenler araştırma altyapılarındaki görevleri sona erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boş bir kadro veya pozisyona kişinin en geç altı ay içerisinde yapacağı başvuru üzerine en geç üç ay içinde atanacak. Ancak, bu kişilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idari unvanlar dikkate alınmayacak.

Önceki kurumlarına dönen kişilerin araştırma altyapısında geçen hizmetleri kendi mesleklerinde geçmiş gibi değerlendirilerek, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde dikkate alınacak. Bu durumda kıdem tazminatları ödenmeyecek ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personelinden araştırma altyapısında hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluşların muvafakati ile tam veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilecek. Bunların aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenecek. Bu kapsamda görevlendirilen personele yapılacak aylık net ek ödeme tutarı 40 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere yönetim kurulu kararıyla belirlenecek.

Kurul tarafından yeterlik kararı verilen araştırma altyapıları, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Yükseköğretim Kanunu'nun, Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun, bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmayacak. 
Araştırma altyapıları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallar yönünden gümrük vergisi ve her türlü fondan, düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler yönünden damga vergisi ve harçtan muaf olacak.

K: http://www.akparti.org.tr/site/haberler/arastirma-altyapilari-kurulu-kuruluyor/64654#1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET