gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET DESTEKLEME KURULU ÇALIŞAN HAKLARI

Devlet desteklerini denetleme, düzene bağlandı Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıkları ile Rekabet Kurumunca, bu kurumları temsilen birer üye olmak üzere 6 üye ve Devlet Destekleri Genel Müdüründen oluşacak. Devlet Desteklerini izleme ve Denetleme Kumlunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

13 Haziran 2011 Pazartesi 06:37

Devlet desteklerini denetleme, düzene bağlandı Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıkları ile Rekabet Kurumunca, bu kurumları temsilen birer üye olmak üzere 6 üye ve Devlet Destekleri Genel Müdüründen oluşacak. Devlet Desteklerini izleme ve Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Hazine Müsteşarlığının, Devlet Desteklerini izleme ve Denetleme Kumlunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 10.06.2011 günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurul, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıkları ile Rekabet Kurumunca, bu kurumlan temsilen birer üye olmak üzere 6 üye ve Devlet Destekleri Genel Müdüründen oluşacak. Kumlun üyeleri müşterek kararname ile atanacak. Kuml üyeliğine atanarak adaylarda en az 4 yıllık üniversite mezunu olma ve en az 5 yılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki konular olmak üzere, asgari 10 yıl kamu hizmeti yapmış olma şartı aranacak. Kumlun başkanlığını Genel Müdür yürütecek. Genel Müdürün görevinin sona ermesi durumunda Başkanlık ve Kuml üyeliği de sona erecek.Başkan hariç olmak üzere Kuml üyelerinin görev süresi 4 yıl olacak. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilecek.

Herhangi bir nedenle görev süresinin bitiminden önce kurumundaki görevi sona eren veya kendi isteğiyle ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye atanacak. Kurul üyeliklerine ilk kez atanan üyelerden ikisinin görevleri ikinci yılın, kalanlardan ikisinin görevleri üçüncü yılın sonu itibariyle sona erecek. Görevi sona erecek üyeler ilgili yılın kasım ayının son toplantısında kura ile belirlenecek. Kura sonucu görevi sona eren üyelerin yerine aynı kurumlarca önerilecek yeni üyeler atanacak. Kuml, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak devlet desteklerinin ilke ve esaslarını belirleyecek ve bunlarla ilgili mevzuatı hazırlayacak, devlet desteklerinin uygunluğunu inceleyecek, izleyecek ve denetleyecek. Kurul, uygulama sonuçlarını desteği verenlerden temin ederek Avrupa Komisyonuna ve ilgili mercilere gerekli bildirimleri yapacak. Kuml, devlet desteklerine ilişkin olarak desteği verenler tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarım inceleyip karara bağlayacak, devlet destekleri konusunda resen veya başvuru üzerine ön değerlendirme yapacak veya desteğin uygunluğunu inceleyip karara bağlayacak.

Kanun uyarınca alınan kararlara uyulmaması veya istenilen tedbirlerin alınmaması durumunda kuml, gerekli idari ve hukuki önlemleri alacak. Kurul kararlarında bağımsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi kufftlun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyecek. Kuml tarafından alınan kararlar kesin kararlar olacak. Başkan ve kurul üyelerine Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri için her yıl tespit edilen tutarda ve bu kararda belirlenen usul ve esaslara göre aylık"huzur ücreti ödenecek. Kuml üyeliği görevi sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmeyecek. Başkan ve kurul üyelerine yapılacak ödemeler sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek. Kurul üyelerinin harcırahları müsteşarlıkta görevli genel müdür seviyesinde belirlenecek. Kuml üyelerine ödenecek ücretler ve kuml harcamaları müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.

Hürses

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET