gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

Kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını ve güvenilirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezî bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla Kolluk Gözetim Komisyonunun kurulmaktadır.

13 Ekim 2010 Çarşamba 20:33

Başbakanlığa sunulan tasarı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında görevli kolluk personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili olarak idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemleri kapsamaktadır.
Komisyon;Müsteşarın başkanlığında, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, Kurul Başkanı, Bakanlık I.Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usûl hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Bakanın teklif edeceği üç aday ile baro başkanı seçilme yeterliğine sahip serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif edeceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer üyeden oluşur.
            Komisyonun sekretarya hizmetleri, Kurul Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Komisyonun sekretarya hizmetlerinin etkili şekilde yürütülmesini temin etmek üzere, Kurul bünyesinde şube müdürlükleri oluşturulur ve bu hizmetlerin sevk ve idaresinde Kurul Başkanına yardımcı olmak üzere, en az beş yıllık meslekî kıdeme sahip bir mülkiye başmüfettişi, Kurul Başkanının önerisi ve Başkanın teklifi üzerine Bakan onayı ile görevlendirilir.
Merkezi kayıt sistemi oluşturulmaktadır.
Tasarıyla İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı aşağıdaki kadrolar ihdas edilmiştir.
 
            KURUMU     : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
            TEŞKİLÂTI             : MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
SERBEST
KADRO
ADEDİ
MİAH
Mülkiye Başmüfettişi
1
10
MİAH
Mülkiye Müfettişi
1
5
GİH
Şube Müdürü
1
1
GİH
Şube Müdürü
3
1
GİH
Şube Müdürü
4
1
GİH
Uzman
1
1
GİH
Uzman
4
1
GİH
Uzman
5
1
GİH
Şef
4
1
GİH
Şef
5
1
GİH
Şef
6
1
GİH
Programcı
7
2
GİH
Bilgisayar İşletmeni
8
1
GİH
Bilgisayar İşletmeni
9
2
GİH
Bilgisayar İşletmeni
10
2
TH
İstatistikçi
7
2
TH
İstatistikçi
8
2
 
TOPLAM
35
 

HABERE AİT DİĞER RESİMLER

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET