gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ DENETİMİNDE BİRLEŞMENİN DETAYLARI

Geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetimi ile görevli bulunan birimler tek çatı altında toplandı. Denetim birimlerinin birleşmesi konusu uzun süredir gündemdeydi. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü gerçekleştirilemiyordu. Konu, lağvedilen denetim örgütlerinin özellikle eski mensuplan tarafından çeşitli yönleriyle eleştiriliyor.

14 Temmuz 2011 Perşembe 09:55
Vergi denetiminde birleşmenin detayları

Geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetimi ile görevli bulunan birimler tek çatı altında toplandı. Denetim birimlerinin birleşmesi konusu uzun süredir gündemdeydi. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü gerçekleştirilemiyordu. Konu, lağvedilen denetim örgütlerinin özellikle eski mensuplan tarafından çeşitli yönleriyle eleştiriliyor. Bu tür eleştiri ve övgülerin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Mantık olarak doğru bulduğumuz bu düzenlemenin nasıl sonuçlar doğuracağını tahmin etmek için henüz çok erken. Bu nedenle, konuyla ilgili yorum yapmak yerine yeni yapılanmayı kısaca tanıtmayı uygun bulduk.
 
KALDIRILAN UNVANLAR

Kararname uyarınca; maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü ve vergi denetmeni unvanları kaldırıldı. Halen kaldırılan unvanları taşımakta olanlar, bu unvanlann yerine vvergi müfettişiv unvanını kullanacaklar. Kararnameye göre; halen Başmüfettiş, Başhesap Uzmanı. Başkontrolör olanlar, bundan böyle "vergi Başmüfettişi" unvanını kullanacaklar. Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve vergi Denetmeni olanlar, "vergi Müfettişi" unvanıyla çalışacaklar. Halen müfettiş yardımcısı, hesap uzmanı muavini, stajyer kontrolör ve vergi denetmen yardımcısı olanlar ile bu alanlarda açılan sınavlan kazananlar "vergi müfettişi yardımcısı" unvanını kullanacaklar.

DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
 
Kararname ile vergi incelemelerinin tek elden yapılması, uzmanlaşmanın sağlanarak daha etkin politikalar geliştirilmesi için vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kuruldu. Kurul, doğrudan bakana bağlı olarak başkan, başkan yardımdan, grup başkanlan ve vergi müfettişlerinden oluşuyor. Kurula verilen görevlerin etkin olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde başkanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıklan kurulabilecek. Kurulması planlanan grup başkanlıklan; Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı. Organize vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fıyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı olarak belirlenmiş durumda. Bu başkanlıklar ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilecek.

KURUL BAŞKANLARI MÜŞAVİR OLDU
 
Lağvedilen denetim örgütlerinin başkanlan olan; Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanı kadrolannda bulunanlann bu görevleri sona erecek. Bu kadrolarda bulunanlar özlük haklan korunarak "bakanlık müşaviri" kadrosuna atanacak. Görev süreleri dolduktan sonra yerlerine yeni atama yapılmayacak. Daha önce denetim birimleri arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla kurulmuş olan, vergi Denetim Koordinasyon Kurulu kaldınldı.

DENETMENLERDE PERFORMANSA GÖRE GEÇİŞ

Kararnameye göre, daha önce vergi denetmeni kadrosunda bulunanlar Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda göreve başlayacak. Burada gösterilen performans, lisansüstü çalışırdan, mesleğe girişte alınan puan, yazılan raporlar ve rapor değerlendirme komisyonlannın değerlendirmeleri dikkate alınarak diğer grup başkanlıklanna geçiş yapılması mümkün olabilecek. Zergi denetim sistemi açısından son derece önemli bulduğumuz bu düzenlemenin sonuçlan zamanla ortaya çıkacak. Bazı kimselerin peşinen yaptığı gibi düzenlemenin yanında ya da karşısında yer almak için erken olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, duygusallıktan uzak bir anlayışla bekleyip ortaya çıkacak sonuçlan görmekte yarar var.


Sezgin Özcan Metin Taş AKŞAM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET