gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ İŞLEMLERİ TAKVİMİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Staj Dönemleri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının birinci Pazartesi günü başlar ve 4 hafta sürer. Staj duyurusu, Eğitim Dairesi Başkanlığınca başvuru tarihinin başlangıcından en az 15 gün önce Bakanlık web sayfasından yapılır.

16 Mart 2016 Çarşamba 10:33
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ İŞLEMLERİ TAKVİMİ

T.C.

GÜMRÜKVE TİCARET BAKANLIĞI

 

 

STAJYÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİBÖLÜM

GenelHükümler

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergeninamacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretimkurumu öğrencilerinin belirlenmesi ve staj sürecine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretimkurumu öğrencilerini ve staj yaptıracak birimleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, Gümrükve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 Sayılı KanunHükmünde Kararname ile Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara BağlıKurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergedegeçen;

a) Bakanlık: Gümrük veTicaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını,

b) Başkanlık: Gümrük veTicaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını,

c) Birim: Gümrükler GenelMüdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç  

   TicaretGenel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin    

    Korunması ve Piyasa Gözetimi GenelMüdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel  

    Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü,Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel  

    Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri GenelMüdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve

    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

ç) Bölge Müdürlükleri: Gümrük veTicaret Bölge Müdürlüklerini,

d) İl Müdürlükleri: Gümrük veTicaret İl Müdürlüklerini,

e) Staj: Yükseköğretim kurumuöğrencilerinin bilgilerini artırmak için Bakanlıkta                  

    geçirecekleriuygulamalı öğrenme dönemini, 

 

ifadeeder.

 

 

İKİNCİBÖLÜM

StajKoşulları, Başvuru Süreci ve Değerlendirme

 

StajyerlerdeAranılan Şartlar

Madde 5- (1) Bakanlıkta stajyapacakların; staja başlayacakları tarihte ön lisans, lisans veya yüksek lisansöğrencisi ya da yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarıöğrencisi olmaları şartı aranır.

 

Staj Başvurusu

Madde 6- (1) Staja başvuruiçin aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

a) Başvuru Formu (Ek-1),

b) Staja başvurulan tarihitibarıyla yükseköğretim kurumlarından temin edilecek öğrenci  

    belgesiile staj süresince üniversitelerce veya staj talebinde bulunan öğrencilertarafından   

     iş kazası ve meslek hastalığı sigortasınınyaptırıldığını gösteren belge,

c) Öğrencinin staj ve süresiyleilgili öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan

   kaynaklananzorunlulukları bulunmakta ise bu hususu belirtir ilgili yükseköğretim  

    kurumlarından alınacak yazı ya da belge,

ç) Avrupa Birliği ve Dış İlişkilerGenel Müdürlüğünde staj yapmak üzere başvuracaklar

   için,yabancı dil seviyesini gösterir KPDS, TOEFL vb. türde belge  (yabancı dille eğitim  

    veren yükseköğretim kurumu öğrencilerihariç).   

 

(2) Başvuru içingerekli belgeler eksiksiz olarak, Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere, Gümrükve Ticaret Bakanlığı Genel Evrak Şubesine elden teslim edilir veya postayoluyla gönderilir.

 

(3) Başvurutarihleri dışında ve eksik düzenlenmiş belgelerle yapılan başvurular geçerlisayılmaz. Posta yoluyla yapılan başvurularda postaya veriliş tarihi değil, BakanlıkGenel Evrak Şubesine giriş tarihi esas alınır.

 

(4) Bakanlıktastaja kabul edildiği halde geçerli mazereti olmaksızın staja başlamayanlarikinci kez staj başvurusunda bulunamaz.

 

(5) Bakanlıkta stajbir defa yapılabilir. Müteakip yıllardaki staj talepleri değerlendirmeyealınmaz.

 

StajDönemleri

Madde7- (1) Staj dönemleri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının birinci Pazartesigünü başlar ve 4 hafta sürer.

 

StajDuyurusu ve Başvuru Tarihi

Madde8- (1) Staj duyurusu, Eğitim Dairesi Başkanlığınca başvuru tarihinin başlangıcından enaz 15 gün önce Bakanlık web sayfasından yapılır.

 

(2) Tüm stajdönemleri için başvurular 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında yapılır.

 

StajTalebinin Değerlendirilmesi

Madde9- (1) Staj talepleri, başvuruların bitmesini müteakip, EğitimDairesi Başkanlığınca 15 gün içinde değerlendirilir ve sonuçlar Müsteşarlık Makam Onayı ile kesinleşir. Bundan sonra staj birimi vestaj dönemi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

 

(2) Sonuçlar EğitimDairesi Başkanlığınca Bakanlık web sayfasından ilanen duyurulur. Ayrıca postayoluyla duyuru yapılmaz.

 

Staja KabulEsasları

Madde10- (1) Bakanlıkta staja kabul edilme; stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak, Birimler,Bölge Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerinin belirlediği kontenjanlar dâhilinde veçalışma programlarına uygunluk doğrultusunda yapılır.

(2) Stajyerlerin yükseköğretimkurumlarında devam ettiği sınıf, bölüm ve/veya staja zorunluluk durumu veyabancı dil bilgileri staja kabul açısından öncelik nedenidir.

 

      Stajın Değerlendirilmesi

Madde11- (1) Staj programını tamamlayanlara, staj yaptıkları Birimler, Bölge Müdürlükleri veİl Müdürlükleri tarafından;

 

a)     “StajBelgesi” (Ek-2)

b)     Varsastajyere yükseköğretim kurumu tarafından verilen “Staj Değerlendirme Formu”

    

      doldurulmak suretiyle nihai değerlendirmeyapılır.

 

(2) Bu iki belgeharicinde stajyer hakkında stajın başlangıcı veya sonunda ilave bir belgedüzenlenmez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Staj Dönemi

 

Stajınİçeriği

Madde12- (1) Stajın içeriği ilgili Birim, Bölge Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri tarafındanbelirlenir.

 

(2) Her stajdöneminde Bakanlık teşkilat ve görevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalarhakkında bilgi vermek amacıyla 1 veya 2 günlük bilgilendirme eğitim programıdüzenlenir. Söz konusu programı düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmeklegörevli birim, Merkezde Eğitim Dairesi Başkanlığı, Taşrada Bölge Müdürlüklerive İl Müdürlükleridir.

 

(3) Stajyer, ilgiliBirimler, Bölge Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerince belirlenecek bir danışmannezaretinde çalışır.

 

StajSüresi ve Çalışma Saatleri

Madde13- (1) Bakanlığın kısıtlama ve zorunluluk hallerinde düzenleme yetkisi saklı kalmakkaydıyla staj süresi yükseköğretim kurumlarının şart koştuğu zorunlu stajsüreleri haricinde 7. Maddede belirtilen dönemler itibarıyla 4 haftadır.

 

(2) Staj, hafta içimesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır. Stajyerin talebi halindemesai saatleri dışında çalışma yapılması Birim amirinin iznine tabidir.

 

(3)Stajadevam esastır. Staj süresince enfazla 2 gün devamsızlık yapılabilir.

 

 

 

      Stajyerin Yükümlülükleri

Madde14- (1) Stajyerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim KurumlarınınBakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği ilebu Yönergede stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymakzorundadır.

 

 

 

 

(2) Yükümlülüklereuyulmaması halinde stajyerin stajyerliğine son verilerek bu durum ilgilinin yükseköğretimkurumuna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar tamamlamış olduğu çalışmalar stajolarak değerlendirilmez ve bir daha Bakanlıkta staj yapmasına izin verilmez.   

      Stajyerlere Sağlanan Hizmetler

Madde15- (1) Stajyerler, imkânlar dâhilinde Bakanlığın kütüphane ve servis hizmetlerindenücretsiz olarak, yemek hizmetinden ise ücretini ödemek şartıyla yararlandırılabilirler.

 

Ücret

Madde16- (1) Bakanlıkça stajyerlere herhangi bir ücret ödenmez.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

ÖğretimiTamamlayıcı Uygulamalı Eğitim

Madde17- (1) Bu Yönergede belirtilen staj dönemleri dışında yükseköğretim kurumlarıncazorunlu kılınan teorik öğretimi destekleyici uygulamalı eğitim talepleri,Birimler, Bölge Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerince değerlendirilir.

 

YürürlüktenKaldırılan Mevzuat

Madde18- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, Müsteşarlık Makamının 01.12.2005 tarih ve1803-34 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren “Gümrük Müsteşarlığında Yapılacak StajlarınDüzenlenmesi ve Bu Konudaki Görev ve Sorumlulukların Belirlenmesi HakkındaYönerge” yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

Madde19- (1) Bu Yönerge, 15.03.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Müsteşar Onayı ile yürürlüğegirer.

 

Yürütme

Madde20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Müsteşar yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

STAJ BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

 

FOTOĞRAF

 

1. KİMLİK BİLGİLERİ

ADI SOYADI

 

T.C. KİMLİK NO

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

 

 

ADRES

 

                                                

TELEFON NO

 

E-POSTA

 

 

2. EĞİTİM DURUMU

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE/Y.OKUL

 

BÖLÜMÜ-SINIFI

 

YABANCI DİL SEVİYESİ

 

KULLANILABİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE DİLLERİ

 

 

3. STAJ TALEPBİLGİLERİ

STAJ DÖNEMİ

 

STAJ YAPMAK İSTEDİĞİ

BİRİM / BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

STAJ YAPMA AMACI

 

 

4. HAKKINDA BİLGİALINABİLECEK KİŞİLER

Sıra No

Adı Soyadı

Görevi

Telefonu

Adresi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

               

                Söz konusu staj talebimhakkında gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                             …./…./20..

                                                                                                                                            

 

 

Adı Soyadı

                                                                                                                                                                   İmza

NOT: Bu forma 1 adetvesikalık fotoğraf yapıştırınız.                                                                                  

                                                              

EK-2

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

…………………

 

 

 

 

STAJ BELGESİ

 

 

 

STAJYERİN                    :

 

Adı Soyadı                       :

Doğum Yeri ve Tarihi      :

Fakülte/Y.Okul               :

Bölümü-Sınıfı                  :

Staj Konusu                     :

Staj Dönemi-Süresi         :

           

 

 

            Bakanlığımızca düzenlenen staj programına katılanyukarıda kimliği yazılı öğrenci çalışmaları başarı ile tamamladığındankendisine bu belge verilmiştir.                                                                                                          …./…./20..                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                         

                                                                                                        İmza,Mühür

                                                                                        Birim Amiri/BölgeMüdürü/İl Müdürü

                                                                                                           Bakan a.        

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET